دکتر سارا کشکر

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

جالب و خواندنی

پیوندهای مهم

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 2
بدخوب 

دانشگاه علامه طباطبائی

www.atu.ac.ir

وزارت ورزش و جوانان

http://msy.gov.ir /

پژوهشگاه تربیت بدنی

http://www.ssrc.ac.ir /

سازمان امور دانشجویان

http://www.saorg.ir/

انجمن علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

http://ipessa.ir/

نشریه مدیریت ورزش (دانشگاه تهران)

http://jsm.ut.ac.ir/

نشریه مدیریت و توسعه ورزش( دانشگاه گیلان)

http://research.guilan.ac.ir/jsmd/

نشریه پژوهشهای کاریردی در مدیریت ورزشی (پیام نور)

http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/

نشریه پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی (دانشگاه بوعلی همدان)

http://smms.basu.ac.ir/

نشریه پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (دانشگاه مازندران)

http://msb.journals.umz.ac.ir/

نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش (دانشگاه شاهرود)

http://shm.shahroodut.ac.ir/

نشریه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (دانشگاه خوارزمی)

http://jrsm.khu.ac.ir/

تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

http://www.iranphe.ir

برنامه تلویزیونی کاوش در ورزش

http://kavosh -varzesh.com/index.php

پژوهشکده مدیریت ورزشی ایران

http://pmvi.ir/

انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران

http://www.isja.ir/

مدیریت ورزشی (محمد رحیم)

http://robattakapoo.blogfa .com

شورای عالی انقلاب فرهنگی

http://www.sccr.ir/pages/

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

http://irphe.ac.ir/

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

http://www.isc.gov.ir/Default.aspx?lan=fa

مؤسسه صندوق رفاه اعضای هیئت علمی

 

وبسایت آقای دکتر اسماعیلی

رادیو ورزش- برنامه بازاریابی ورزشی

http://srefah-msrt.com/


www.shazandi.ir

http://radiovarzesh.ir/-/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C


پایگاه خبری ورزشی آس پرس

http://www.aspress.ir