دکتر سارا کشکر

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

جالب و خواندنی

آيين نامه شوراي صنفي دانشجويان دانشگاهها ومراكز آموزش عالي

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 0
بدخوب 

آيين نامه شوراي صنفي دانشجويان دانشگاهها ومراكز آموزش عالي

مقدمه :

به منظور تقويت حضور دانشجويان در امر مشاركت، تصميم سازي، برنامه ريزي و همكاري در امر نظارت بر نحوه اجراي قوانين صنفي و رفاهي دانشجويي، شوراي صنفي دانشجويان با حمايت دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور و براساس مفاد اين آيين نامه تشكيل مي گردد.

ماده 1- اهداف

1-1- ارتقاء سطح مشاركت و توسعه فعاليت هاي قانونمند دانشجويي در امور صنفي مربوط به خودشان.

2-1- همكاري در حسن اجراي مقررات امور صنفي دانشجويي.

3-1- ايجاد همدلي در بين دانشجويان و مسئولان دانشگاهها و آشنايي بيشتر آنان با واقعيتها و مشكلات يكديگر و ايجاد فضاي مشاركت و همكاري.

4-1- تقويت ارزشهايي چون روحيه خود باوري و اعتماد بنفس، تعاون و كار جمعي و مشاركت قانونمند در جهت تسهيل فرآيند اجتماعي شدن دانشجويان.

5-1- تلاش به منظور هرچه بهتر كردن امور معيشتي، رفاهي و آموزشي دانشجويان و كمك به ايجاد شرايط و فضاي مناسب جهت تحصيل، فعاليت و سكونت دانشچويان.

ماده 2 – كليات و تعاريف

1-2- امور صنفي صرفاً به مجموعه اي از امور اجتماعي، معيشتي و رفاهي دانشجويان در زمينه خوابگاهها، سال نهاي غذا خوري، اشتغال، تعاوني ها، اياب و ذهاب، خدمات كمك آموزشي و حقوق مرتبط بر آنها اطلاق مي شود. و دانشجويان عضو شورا تنها در چارچوب فوق مجاز به فعاليته ستند.

2-2- شوراي صنفي دانشجويان هر دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي دولتي كشور  ( اعم از حضوري و نيمه حضوري‌ ) به شورايي گفته مي شود كه اعضاي آن را دانشجويان روزانه و شبانه همان دانشگاه تشكيل مي دهد.

3-2 – شوراي صنفي دانشجويان صرفاً داراي نقش مشورتي و نظارتي است و هرگونه همكاري در امور اجرايي دانشگاه با توافق و تصويب مديريت دانشگاه و چارچوب شرح وظايف مندرج در آئين نامه خواهد بود.

4-2- فعاليتها و مصوبات شوراي صنفي نبايد نافي قوانين و مقررات مصوب كشور و يا مقررات و آيين نامه هاي دانشگاه باشد.

5-2 – واحد دانشگاهي بر مبناي اين  آيين نامه به يك دانشكده و يا يك ساختمان خوابگاهي اطلاق مي شود.

6-2- در مجتمع هاي خوابگاهي متشكل از چند ساختمان در يك محوطه تنها يك واحد شوراي صنفي تشكيل مي گردد كه بعنوان نماينده كل دانشجويان آن مجتمع فعاليت خواهد داشت.

7-2- اين آيين نامه داراي يك دستورالعمل اجرايي است كه پس از تصويب مفاد آن در شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه قابل اجرا مي باشد.

ماده 3 – اركان وتشكيلات

1/3- شوراي صنفي واحد دانشگاهي :

دانشجويان هر واحد دانشگاهي ( اعم از دانشكده و خوابگاه ) برحسب جمعيت آن واحد از طريق انتخابات 3 تا 11 تن را بعنوان اعضاي اصلي و  علي البدل شوراي صنفي دانشجويان آن واحد براي مدت يكسال بر مي گزينند، تعداد اعضاي شوراي صنفي هر واحد بر حسب جدول ذيل تعيين مي شود.

تعداد حداقل نامزدها

تعداد اعضاي علي البدل

تعداد نماينده

جمعيت واحد دانشگاهي

5

1

3

100 نفر وكمتر

7

2

5

300 – 101

10

2

7

500 – 301

13

2

9

1500 – 501

15

2

11

1501 نفر و بيشتر

1/1/3 – اعضاي شورا در اولين جلسه خود يك تن را بعنوان دبير برمي گزينند كه وظيفه دعوت از اعضاء براي تشكيل و اداره جلسات، ابلاغ مصوبات و امضاي مكاتبات مربوطه را برعهده خواهد داشت.

2/1/3 – در صورت تمايل اكثريت واحدهاي خوابگاهي شوراي صنفي خوابگاهها  ( به تفكيك خوابگاههاي خواهران و برادران و متأهلين ) متشكل از نمايندگان واحدهاي خوابگاهي تشكيل مي شود.

3/1/3 – تعيين حد نصاب اعضا براي رسميت يافتن جلسات، اخذ تضميمات و چگونگي جايگزيني اعضاي علي البدل بجاي اعضاي رسمي شورا در دستورالعمل اجرايي خواهد آمد.

2/3 – شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه :

1/2/3 – شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه مركب از نمايندگان اعضاي شوراهاي صنفي واحدهاي دانشگاهي است كه به منظور ايجاد هماهنگي در بين شوراهاي صنفي واحدها و مديريت دانشگاه براي مدت يكسال با تركيب ذيل انتخاب و معرفي مي شوند:

* دو نماينده از سوي شوراي صنفي خوابگاههاي دانشجويي دختران.

* دو  نماينده از سوي شوراي صنفي خوابگاههاي دانشجويي پسران.

* يك نماينده از سوي شوراي صنفي هر دانشكده .

2/2/3- اعضاي شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه در اولين جلسه خود تنها يك تن را به عنوان دبير بر مي گزينند كه وظيفه دعوت از اعضا براي تشكيل و اداره جلسات، ابلاغ  مصوبات  امضاي مكاتبات مربوط را بر عهده خواهد داشت.

ماده 4 – شرايط عضويت دانشجويان در شوراها ( انتخاب شوندگان )

1/4- نداشتن حكم قطعي در كميته هاي انضباطي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي در زمينه هاي آموزشي و اخلاقي.

2/4 – گذراندن حداقل 14 واحد درسي در مقطع كارشناسي و يا 6 واحد درسي در مقطع كارشناسي ارشد.

3/4- حداقل معدل كل دانشجو در دوره كارداني و كارشناسي 13 و براي مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي 15 مي باشد.

4/4- نداشتن مشروطي در آخرين نيمسال تحصيلي قبل از برگزاري انتخابات.

تبصره 1 : دانشجوياني كه در نيمسال آخر سال تحصيلي خود هستند  نمي توانند نامزد عضويت در شورا شوند.

تبصره 2 : در خوابگاههايي كه ساكنين آنها فقط وروديهاي آن سال تحصيلي مي باشند نيازي به احراز شرط بند 2/4 و 3/4 نيست

تبصره 3 : در صورتي كه دانشجوي تحصيلات تكميلي قبلاً نيز دانشجوي همان دانشگاه بوده باشد در اولين سال تحصيلي نيازي به احراز شرط بند 2/4 و 3/4 نيست.

تبصره 4 : اعضاء شوراي صنفي يك واحد دانشگاهي حق عضويت در شوراهاي صنفي ساير واحدها را ندارند اما عضويت آنها در ساير  تشكل ها و انجمنهاي علمي و كانونهاي هنري و فرهنگي بلامانع است.

تبصره 5 : چنانچه هريك از اعضاي شوراي صنفي در كميته هاي انضباطي دانشجويان در زمينه هاي آموزشي و اخلاقي محكوم شوند عضويت آنها در شورا ملغي شده و از افراد علي البدل بعنوان جايگزين استفاده مي شود.

ماده 5 – انتخاب شوراهاي صنفي واحدها

1/5- اعضاي شوراي صنفي هر واحد مسئوليت برگزاري انتخابات دوره بعد آن واحد را تحت نظارت شوراي صنفي دانشگاه و معاونت دانشجويي و فرهنگي بر عهده دارند.

2/5- حداقل جمعيت دانشجويي شركت كننده در انتخابات واحدها بايد برابر با 30 درصد كل جمعيت دانشجويي واحد مربوطه باشد، در صورت عدم احراز حد نصاب فوق انتخاب باطل مي باشد و مي بايد زمان برگزاري انتخابات مجدد از سوي شوراي صنفي دانشگاه تعيين شود. در صورت تشكيل نشدن شوراي صنفي دانشجويان، تعيين زمان برگزاري انتخابات مجدد برعهده معاونت دانشجويي و فرهنگي خواهد بود.

3/5-انتخابات شوراها در هر سال تنها يكبار و در ماههاي مهر و آبان صورت مي پذيرد.

تبصره : در صورتي كه شوراي صنفي واحد از انتخاب كميته برگزاري انتخابات دوره بعد استنكاف ورزد، معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه موظف است هيأتي را براي برگزاري انتخابات تعيين نمايد.

4/5- جزئيات چگونگي برگزاري انتخابات شوراهاي صنفي را دستورالعمل اجرايي اين آيين نامه تعيين مي كند.

ماده 6 – شرح وظايف

1/6- وظايف شوراي واحد :

1-بررسي و دسته بندي مشكلات صنفي دانشجويان آن واحد.

2- جمع آوري و جمع بندي پيشنهادهاي اصلاحي دانشجويان درباره مسائل صنفي خود و انتقال آن به شوراي صنفي دانشگاه و يا مسئولان واحد دانشگاهي.

3- نظارت بر امور صنفي دانشجويان واحد دانشگاهي.

4- همكاري با مسئولان واحد دانشگاهي در جهت بهبود ارائه خدمات به دانشجويان.

5- ايجاد هماهنگي در بين فعاليت هاي صنفي دانشجويان دانشگاه.

6 – تعيين هيأت برگزاري انتخابات دوره بعد طبق دستورالعمل اجرايي مصوب.

تبصره : شوراها مي توانند براي انجام شرح وظايف خود طبق مفاد دستورالعمل اجرايي نسبت به ايجاد كميته هايي به منظور پيگيري وظايف محوله

اقدام نمايند.

2/6- وظايف شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه :

1- ايجاد هماهنگي لازم ميان شوراهاي صنفي واحدهاي دانشگاهي با حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي .

2- بررسي پيشنهادهاي واحد و انتقال آن به مديريت دانشگاه.

3- تصويب دستورالعمل اجرايي موضوع بند 7-2 از كليات آيين نامه.

تبصره : دستورالعمل اجرايي موقت شوراي صنفي دانشجويان توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي تدوين و پس از تشكيل اولين شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه ملغي مي شود.

4- نظارت بر برگزاري انتخابات واحدها.

5- رسيدگي به شكايات و تخلفات واحدها و ارجاع آن جهت، اخذ تصميم به شوراي دانشجويي دانشگاه.

6–نظارت برعملكردشوراهاي صنفي واحدهاومصوبات شوراي صنفي دانشگاه.

7 – نظارت بر خدمات مركزي دانشگاه كه شامل حال كليه دانشجويان مي شود نظير: كتابخانه مركزي ، سالن غذاخوري مركزي و .....

8 – معرف 4 تن به رياست دانشگاه براي انتخاب دو نماينده دانشجويي عضو شوراي دانشجويي دانشگاه.

9 – همكاري با مسئولان دانشگاه در جهت بهبود امور صنفي دانشجويان .

ماده 7 – نظارت و رسيدگي به تخلفات

1/7 – شوراي دانشجويي دانشگاه كه براساس ماده 26 آئين نامه مديريت دانشگاهها تشكيل شده است با كمك معاونت دانشجويي و فرهنگي بر عملكرد شوراهاي صنفي واحدها نظارت مي نمايد.

2/7- نقش نظارتي شوراي دانشجويي دانشگاه محدود به نظارت بر رعايت قوانين موضوعه كشوري، قوانين و مقررات دانشگاه و آئين نامه شوراهاي صنفي دانشجويان و دستورالعمل اجرايي مصوب مي باشد.

3/7- شوراي دانشجويي دانشگاه در مورد تخلفات شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه پس از طرح موضوع توسط يكي از شوراهاي صنفي واحدها، رسيدگي و اعلام نظر مي نمايد.

4/7 – شوراي دانشجويي دانشگاه در مورد تخلفات شوراي صنفي واحدها پس از طرح موضوع توسط شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه رسيدگي و اعلام نظرمي نمايد.

ماده 8 – بودجه و اعتبارات

1/8 – بودجه مورد نياز شوراها توسط شوراي دانشجويي دانشگاه پيشنهاد و پس از تأييد رياست دانشگاه از محل اعتبارات دانشگاه تأمين خواهد شد.

تبصره : در صورت تشكيل نشدن شوراي دانشجويي دانشگاه بودجه مورد نياز از سوي معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه پيشنهاد و پس از تأييد

رياست دانشگاه تأمين خواهد شد.

2/8- دانشگاه مي تواند مبالغي را از محل اعتبارات دانشگاه طبق آئين نامه پرداخت حق الزحمه كار دانشجويي به دانشجويان فعال در شوراهاي صنفي در ازاي فعاليت مؤثر پرداخت نمايد.

ماده 9 – آئين نامه شوراي صنفي دانشجويان در 9 ماده و 30 بند و 9 تبصره در تاريخ 30/7/1378 به تصويب وزير فرهنگ و آموزش عالي رسيد.

آيين نامه شوراي صنفي دانشجويان دانشگاهها  و دانشكده هاي علوم پزشكي كشور

مقدمه :

به منظور بهبود بخشيدن به شرائط زندگي دانشجويان و بستر سازي مشاركت دانشجويان دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي كشور در امور صنفي و رفاهي دانشجويي، شوراهاي صنفي دانشجويان با حمايت دانشگاهها ودانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور براساس مفاد اين آيين نامه تشكيل مي گردند.

ماده 1 – تعاريف

1-1-تعريف صنف : صنف به مجموعه اي از افراد اطلاق مي گردد كه سبب دارابودن نقش اجتماعي مشترك، با عنواني واحد در جامعه شناخته مي شوند.

2-1- امور صنفي دانشجويي : امور صنفي، صرفاً به مجموعه اي از امور كمك آموزشي، رفاهي و معيشتي مرتبط با دانشجو در محدوده فضاهاي دانشگاهي اطلاق مي گردد كه دانشجويان عضو شوراهاي صنفي واحدهاي مختلف دانشگاهي در چارچوب مقررات موضوعه و اين آيين نامه در اين راستا فعاليت مي نمايند.

3-1- فضاهاي دانشگاهي : عبارتست از محوطه دانشگاه، دانشكده ها و خوابگاهها.

تبصره : انجام فعاليت هاي فرهنگي ، سياسي، آموزشي و پژوهشي از شمول  فعاليت هاي شوراي صنفي خارج بوده و فعاليت هاي فوق حسب مورد مشمول آيين نامه تشكلهاي اسلامي دانشگاهيان، كانون هاي فرهنگي، هنري و علمي، پژوهشي    مي باشند.

4-1- واحد دانشگاهي : منظور از واحد دانشگاهي دانشكده ها و خوابگاههاي هريك از دانشگاهها يا دانشكده هاي علوم پزشكي مي باشد.

5-1- شوراي صنفي دانشجويان : ساختاري متشكل از نمايندگان منتخب دانشجويان هر واحد دانشگاهي است كه از طريق انتخابات در چارچوب آيين نامه انتخاب مي شوند.

ماده 2 – اهداف

1-1- ارتقاء مشاركت و توسعه فعاليت هاي قانونمند دانشجويي در امور صنفي مربوط به آنان.

2-2- ايجاد بستر مناسب در جهتا رائه پيشنهادات و نظرات دانشجويي در مورد امور صنفي مربوطه .

3-2 مشاركت در بهبود شرايط رفاهي و معيشتي دانشجويان به بهره گيري از توانائيهاي و مشاركت دانشجويان در مراحل برنامه ريزي و نظارت بر نحوه اجراي فعاليت هاي مرتبط با امور صنفي.

4-2 – تلاش در جهت تبيين، حفظ و پيگيري حقوق مرتبط با امور صنفي دانشجويان از طريق شوراي دانشجويي دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي كشور.

5-2- تلاش براي ايجاد بستر مناسب در جهت ارتقاء همفكري و همدلي در بين دانشجويان و مسئولين دانشگاه يا دانشكده ذيربط و آشنايي بيشتر آنان با واقعيتها و مشكلات يكديگر جهت همكاري متقابل.

ماده 3 – تشكيلات

1-2- در هر واحد دانشگاهي، اعضاي شوراي صنفي با حضور حداقل يك سوم دانشجويان آن واحد و با كسب اكثريت نسبي آراء به مدت يكسال انتخاب مي گردند.

تبصره : در صورت عدم شركت، حداقل يك سوم دانشجويان هر واحد در مرحله اول انتخابات مرحله دوم آن واحد با فاصله سه ماهه برگزار مي گردد.

2-3- اعضاي منتخب هر شورا در اولين جلسه، يك نفر را به عنوان دبير انتخاب مي نمايند كه وظيفه مديريت جلسات و امضاء و ابلاغ مصوبات شورا را به عهده دارد.

تبصره : جلسات شوراي صنفي با حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و مصوبات آن با كسب آراء نصف به اضافه يك اعضاي حاضر قابل ابلاغ مي باشد.

3-3- شوراي صنفي مركزي دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي از دبيران شوراهاي صنفي واحدها تشكيل مي گردد كه وظيفه پيگيري امور صنفي در سطح دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي و هماهنگي بين شوراهاي صنفي واحدهاي مختلف دانشگاهي را برعهده دارد.

تبصره : از مجموع شوراهاي صنفي واحدهاي خوابگاهي برادران و خواهران يك الي چهار نفربر طبق آيين  نامه داخلي در شوراي صنفي مركزي عضويت خواهند داشت.

4-3 انتخابات اولين شوراي صنفي واحدها توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه ذيربط و در دوره هاي بعدي توسط شوراي صنفي مركزي دانشگاه و با نظارت معاونت دانشجويي و فرهنگي برگزار مي گردد.

تبصره : انتخابات شوراي صنفي واحدها در فاصله زماني پانزدهم مهر ماه لغايت پانزدهم آبانماه هر سال برگزار مي گردد.

5-3- تعداد اعضاء شوراي هر واحد دانشگاهي متناسب با تعداد دانشجويان آن واحد و حداقل سه نفر مي باشد. ( مطابق جدول ذيل ).

تعداد اعضاي علي البدل

تعداد نماينده

تعداد دانشجويان واحد دانشگاهي

1 نفر

3 نفر

تا 150 نفر و كمتر

2 نفر

5 نفر

300 – 151

2 نفر

7 نفر

500 0 301

3 نفر

9 نفر

501 و بيشتر

تبصره 1 : شوراي دانشجويي دانشگاهها مي توانند بر طبق آيين نامه هاي داخلي تغييراتي در جدول فوق ارائه نمايند.

تبصره 2 : در دانشكده پزشكي شوراي صنفي شامل 9 نفر ( 3 نفر دانشجوي دوره علوم پايه و فيزيوپاتولوژي، 2 نفر مقطع كارآموزي، 2 نفر در مقطع كارورزي و 3 نفر از دستياران ) مي باشد.

تبصره 3 : دانشكده هايي كه دستيار ندارد، از مقطع علوم پايه و فيزيولوژي 4 نفر و كارآموزي 3 نفر و كارورزي 2 نفر انتخاب مي گردند.

تبصره 4 : دانشگاهها يا دانشكده هاي علوم پزشكي كه بيش از 50 نفر دستيار و دانشجوي دوره تحصيلات تكميلي دارند، مي توانند شوراي صنفي جداگانه تشكيل دهند و دبيران شورا مستقيماً عضو شوراي صنفي مركزي مي گردد.

ماده 4 – شرايط عضويت

تمام دانشجويان دانشگاهها يا دانشكده هاي علوم پزشكي كشور كه داراي شرايط ذيل مي باشند مي توانند كانديداي عضويت در شوراهاي صنفي گردند.

1-4- نداشتن حكم قطعي تخلف در كميته انضباطي دانشگاه.

2-4- نداشتن سوء شهرت به تأييد شوراي دانشجويي دانشگاه.

3-4- نداشتن بيش ا زيك ترم مشروطي آموزشي.

4-4- هر دانشجو مي تواند فقط در يك شوراي صنفي عضويت داشته باشد.

5-4 – مدت باقيمانده از دوران تحصيل اعضاء نبايد كمتر از يك دوره شورا باشد.

تبصره : مدت فعاليت هر دوره شورا، يك سال شمسي تمام از زمان انتخابات مي باشد.

6-4 – ميهمان نبودن از ساير دانشگاهها و ميهمان نشدن در ساير دانشگاهها.

7-4 –گذراندن حداقل يك ترم تحصيلي از تحصيلات آنها.

ماده 5 – اختيارات و حدود فعاليت 1-5- فعاليتها و مصوبات شوراها نبايد نافي قوانين و مقررات مصوب كشور و همچنين قوانين و آيين نامه هاي ابلاغي وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي ذيربط باشد.

2-5 – مرجع نظارت بر مفاد ( بند 1-5 ) شوراي دانشجويي دانشگاه ذيربط مي باشد و اين شورا مطابق قوانين مربوطه اقدام خواهد نمود.

3-5- شوراهاي صنفي دانشجويان،صرفاً داراي نقش مشورتي و نظارتي است.

4-5- شوراهاي صنفي مي توانند براي انجام شرح وظايف خود و بر طبق آيين نامه هاي داخلي نسبت به ايجاد كميته هايي به منظور پيگيري وظايف محوله اقدام نمايند.

الف ) شوراي صنفي مركزي

1-5-الف ) بررسي وضعيت امور صنفي واحدهاي دانشجويي، تعيين مشكلات و ارائه راهكارهاي اصلاحي به مسئولين مربوطه.

2-5- الف ) همكاري در مراحل برنامه ريزي و نظارت بر نحوه اجراي فعاليت هاي جاري امور صنفي با هماهنگي مسئولين مربوطه.

3-5- الف ) پيگيري در جهت رفع مشكلات صنفي دانشجويان از طريق شوراي دانشجويي دانشگاه و ارائه پيشنهادات اصلاحي به شوراي مذكور.

4-5-الف) تدوين آيين نامه داخلي كه پس از تصويب شوراي دانشجويي، قابل اجرا خواهد بود.

5-5-الف) پيشنهاد چهار نفر از اعضاي شوراي صنفي مركزي به رياست دانشگاه به منظور انتخاب اعضاي شوراي دانشجويي دانشگاه مربوطه.

6-5-الف) همكاري در مراحل اجرايي برگزاري انتخابات دوره بعدي واحدها با نظارت معاونت محترم دانشجويي و فرهنگي و شوراي صنفي مركزي.

7-5-الف ) نظارت بر عملكرد شوراي صنفي واحدها و مصوبات آنها.

ب) شوراي صنفي واحدها :

1-5- ب) بررسي وضعيت امور صنفي واحد مربوطه، تعيين مشكلات و ارائه راهكارهاي اصلاحي به مسئولين مربوطه .

2-5- ب ) همكاري در مراحل برنامه ريزي و نظارت بر فعاليتهاي جاري امور صنفي با همكاري مسئولين مربوطه.

3-5- ب ) پيگيري در جهت رفع مشكلات صنفي دانشجويان از طريق شوراي صنفي مركزي و ارائه پيشنهادات اصلاحي به شوراي مذكور.

4-5- ب ) همكاري با شوراي صنفي مركزي در مراحل اجرايي برگزاري انتخابات دوره بعدي با نظارت معاونت دانشجويي و فرهنگي.

5-5- ب) معرفي نماينده شورا، جهت عضويت در شوراي صنفي مركزي.

6-5- ب)تدوين پيش نويس آيين نامه داخلي وارائه آن به شوراي صنفي مركزي.

ماده 6 – رسيدگي به تخلفات و شكايات

1-6- چنانچه هريك از اعضاء شوراي صنفي دانشجويان در كميته انضباطي دانشگاه محكوم قطعي گردند، عضويت آنها در شورا از تاريخ ابلاغ حكم ملغي شده و از اعضاي علي البدل به عنوان جايگزين استفاده مي شود.

2-6-  رسيدگي به شكايات وارده از شوراي صنفي واحدها بر عهده شوراي صنفي مركزي مي باشد.

3-6- رسيدگي به شكايات وارده از شوراي صنفي مركزي بر عهده شوراي دانشجويي دانشگاه مي باشد.

ماده 7 – انحلال شوراي صنفي

1-7- در صورت عدم صلاحيت شوراي صنفي جهت ادامه فعاليت، شوراي دانشجويي دانشگاه نسبت به انحلال شورا اقدام مي نمايد، در اين صورت معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه ذيربط، طي 3 ماه نسبت به تشكيل محدد شوار اقدام مي نمايد.

تبصره : شوراي صنفي در صورت اعتراض نسبت به حكم انحلال مي تواند موارد و دلائل مستند خود را به معاونت دانشجويي و فرهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهت تصميم گيري نهايي ارسال نمايد.

ماده 8 – بودجه

1-8 – هزينه امكانات مورد نياز شوراي صنفي، پس از تأييد شوراي دانشجويي دانشگاه از محل اعتبارات دانشگاه مربوطه تأمين خواهد شد.

ماده 9 – مرجع نظارت و تفسير

1-9- تفسير موارد اين آيين نامه بر عهده معاونت دانشجويي و فرهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد.

ماده 10 – مرجع تصويب

1-10 – آيين نامه شوراي صنفي دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور در 10 ماده و 44 بند و 13 تبصره در تاريخ 7/8/79 جهت اجرا به مدت يكسال به صورت آزمايشي به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيد.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی