دکتر سارا کشکر

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

جالب و خواندنی

آيين نامه تشكيل انجمنهاي ورزشي دانشجويي دانشكده و خوابگاه

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 0
بدخوب 

آيين نامه تشكيل انجمنهاي ورزشي دانشجويي دانشكده و خوابگاه

بخش اول : تعريف و هدف

ماده 1 – انجمن ورزشي دانشجويي نهادي است دانشجويي كه به منظور هماهنگ نمودن فعاليت هاي خودجوش ورزش دانشجويان و با عضويت دانشجويان علاقمند به فعاليت هاي ورزشي، در سطح خوابگاه يا دانشكده در راستاي سياست هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با هدف زير تشكيل مي گردند .

ماده 2 – اهداف انجمن ورزشي دانشجويي عبارتند از :

1- غني سازي اوقات فراغت و تأمين سلامت جسمي و شادابي و نشاط روحي دانشجويان از طريق تعميم و گسترش ورزش در خوابگاهها و دانشكدهها.

2- تقويت مديريت نيروي انساني ورزشي دانشگاههاي كشور از طريق توسعه مشاركت سنجيده و قانونمند دانشجويان و تفويض اختيارات به آنها.

3- توسعه مشاركت دانشجويان در تصميم سازي و تنظيم برنامه هاي قابل اجراء و جلب همكاري آنها در اجرا.

4- ايجاد محيطي مملو از همكاري و تعاون و تقويت روحيه معاضدت و مشاركت بين اقشار دانشجويي و دانشگاهي در زمينه ورزش دانشجويان.

بخش دوم : اركان و تشكيلات

ماده 3 – اعضاي انجمن ورزشي خوابگاه توسط ساكنين خوابگاه ( خواهران، برادران، متأهلين ) انتخاب مي گردند. تعداد نفرات انجمن ورزشي خوابگاه بنا به تعداد جمعيت دانشجويي 5-3- نفر مي باشند. محدودترين شكل انجمن خوابگاه مربوط به يك ساختمان خوابگاهي است.

ماده4 – اعضاي انجمن دانشكده بنابه تعداد جمعيت دانشجويي3 نفرخواهدبود.

ماده 5 – اعضاي منتخب انجمن ورزشي دانشجويي دانشكده و خوابگاه يك نفر را از بين خود به عنوان مسئول انجمن انتخاب خواهند نمود. مسئول انجمن از جانب اعضا در شوراي مركزي انجمنهاي ورزشي دانشجويي كه در اداره تربيت بدني تشكيل مي گردد، شركت خواهد نمود.

ماده 6 – تعداد انجمنهاي ورزشي هر دانشگاه بستگي به مقتضيات آن دانشگاه از جمله تعداد دانشكده ها، مجتمع هاي خوابگاهي، بعد مسافت ساختمان هاي خوابگاهي از يكديگر ، تعداد دانشجويان و امكانات موجود دارد.

ماده 7- يك نفر از رؤساي انجمنهاي دانشجويي خواهران و يك نفر از رؤساي انجمنهاي دانشجويي برادران بنا به انتخاب كليه انجمنهاي دانشجويي عضويت شوراي ورزش دانشگاه را براي مدت 2 سال احراز خواهد نمود.

ماده 8 – تعداد اعضاي اصلي و علي البدل انجمنهاي ورزشي دانشجويي دانشكده و خوابگاه بر اساس جدول ذيل تعيين مي گردند:

نام انجمن

حداقل نامزدها (نفر)

اعضاي اصلي

اعضاي علي البدل

جمعيت دانشجويي (نفر)

انجمنهاي ورزشي خوابگاه

6

10

3

5

2

2

از 70 تا 250 نفر

از 250 نفر به بالا

انجمنهاي ورزشي دانشكده

7

3

2

-----

ماده 9 – پس از تشكيل انجمنهاي دانشجويي به منظور هماهنگ نمودن فعاليت ها، شوراي مركزي انجمنهاي دانشجويي كه متشكل از مسئول انجمنهاي ورزشي است به طور ماهيانه در اداره تربيت بدني دانشگاه، تشكيل جلسه خواهدداد.

بخش سوم : وظايف

ماده 10 – وظايف انجمنهاي ورزشي دانشجويي به شرح زير است :

الف ) تنظيم و تدوين برنامه هاي پيشنهادي انجمن، مبني بر نظر سنجي و علايق دانشجويان دانشكده يا خوابگاه و ارايه به مديريت تربيت بدني براي تصويب در شوراي ورزش دانشگاه.

ب) پيش بيني و اجراي برنامه هاي تفريحي، ورزشي، نمايشي، بومي و محلي با توجه به شرايط مقتضيات دانشكده يا خوابگاه.

ج ) پيش بيني و ايجاد پايگاههاي شادابي و تندرستي ورزش صبحگاهي در خوابگاههاي دانشجويي و انتخاب مربيان يا دانشجويان خبره براي هدايت امور پايگاهها.

د) همكاري با انجمنهاي ورزشي تخصصي دانشگاه در برگزاري مسابقات دانشگاهي و پيش بيني و اجراي برنامه ها و مسابقات ورزشي در سطح خوابگاه يا دانشكده .

هـ )  ارايه برنامه پيشنهادي و نحوه اداره، حفظ و حراست اماكن و فضاها و امكانات موجود توسط دانشجويان درون خوابگاهها و دانشكده ها.

و ) شناسايي بررسي و پيشنهاد فضاها و امكانات مستعد براي توسعه اماكن ورزشي دانشكده ها و خوابگاهها.

ز ) تعيين اقلام و وسايل ورزشي مورد نياز ورزش خوابگاه يا دانشكده، و ارايه آن به تربيت بدني،‌ جهت مساعدت د رحد مقدورات.

ح ) ارايه طرح هاي اصلاحي و تكميلي جهت بهره وري هرچه بيشتر از فضاها و امكانات.

ط ) جلب مشاركت دانشجويان براي برگزاري برنامه هاي ورزش درون دانشكده و درون خوابگاه.

ي ) انتخاب دانشجويان خبره و داوطلب براي قضاوت در رقابت هاي درون دانشكده و درون خوابگاه.

ك ) پيش بيني شيوه تبليغات و اطلاع رساني جذاب و انگيزاننده به منظور تشويق و ترغيب دانشجويان، جهت مشاركت در برنامه ها.

ل ) انتقال مشكلات و تنگناهاي ورزشي دانشكده و خوابگاه به اداره تربيت بدني دانشگاه و پيگيري، جهت مرتفع نمودن آنها در حد مقدورات دانشگاه.

م ) پيگيري جهت سوق دهي بودجه، توسط مسئولين ذيربط دانشگاهها به فعاليتهاي ورزشي درون خوابگاهي و درون دانشكده اي، ضمن هماهنگي با مديريت تربيت بدني دانشگاه.

ن ) تشكيل مستمر جلسات انجمن به منظور بحث و تبادل نظر پيرامون امور مربوط به ورزش خوابگاه و دانشكده در حيطه وظايف انجمن.

س ) ارايه گزارش عملكرد در خصوص فراگير نمودن ورزش خوابگاه يا دانشكده، ضمن اعلام آمار فعاليتها و نفرات تحت پوشش.

ع ) تشويق دانشجويان مشاركت كننده در فعاليت هاي ورزشي به استفاده از بيمه هاي ورزشي يا دانشجويي.

ف ) آشنا نمودن دانشجويان با تنگناهاوواقعيت هاي موجوددرورزش دانشگاه.

بخش چهارم : شرايط عضويت دانشجويان

ماده 11 – شرايط اعضاي انجمن عبارت است از :

الف ) نداشتن حكم قطعي در كميته هاي انضباطي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي در زمينه هاي آموزشي و اخلاقي.

ب ) داشتن تبحر و تجربه ، در يكي از رشته هاي ورزشي.

ج ) در زمان انتخابات، دانشجوياني كه در نيمسال آخر سال تحصيلي خود هستند، نمي توانند نامزد عضويت در انجمن باشند.

د ) براي عضويت در انجمن ورزشي خوابگاه، اسكان دانشجويان در خوابگاه ضروري است.

هـ ) هر دانشجو مجاز است، فقط در يكي از انجمنهاي ورزشي عضويت داشته باشد ( عضويت در شوراهاي صنفي و ساير تشكل ها و انجمنهاي علمي و هنري و فرهنگي بلامانع است ).

بخش پنجم : انتخابات

ماده 12 – اولين دوره انتخابات انجمن دانشجويي، توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي و مديريت تربيت بدني انجام مي شود. اعضاي انجمن ورزشي هر دانشكده يا خوابگاه، مسئوليت برگزاري انتخابات دوره بعد را تحت نظارت معاونت دانشجويي و فرهنگي و مديريت تربيت بدني دانشگاه عهده دار خواهند بود.

ماده 13- انتخاب اعضاي انجمنهاي دانشجويي براي مدت دو سال خواهد بود انتخابات مجدد آنها بلامانع است.

بخش ششم : امكانات و اعتبارات

ماده 14 – بودجه مورد نياز در اوايل هر سال توسط هريك از انجمنهاي ورزشي خوابگاهي، كتباً به مديريت تربيت بدني دانشگاه پيشنهاد شده تا در صورت وجود اعتبارات، ‌سقف بودجه سالانه هر انجمن ورزشي تعيين و اعلام گردد.

ماده 15 – بودجه مورد نياز هريك از انجمنهاي ورزشي دانشكده، اوايل هر سالن توسط انجمنهاي ورزشي دانشكه به رياست دانشكده منعكس مي گردد تا براساس امكانات موجود، سقف بودجه سالانه انجمن دانشكده تعيين و اعلام گردد.

ماده 16 – فعاليت اعضاي انجمنهاي ورزشي دانشجويي به صورت افتخاري مي باشد. در صورت وجود اعتبار حق الزحمه رؤساي انجمنها بر اساس  آيين نامه كار دانشجويي پرداخت خواهد شد.

ماده 17 – نحوه استفاده از اماكن و تأسيسات ورزشي طبق برنامه و با موافقت مديريت تربيت بدني دانشگاه ميسر خواهد بود.

ماده 18 – اين آيين نامه در شش بخش و 18 ماده در هفتمين جلسه شوراي عالي تربيت بدني و ورزش دانشگاهها به تصويب رسيد و در تاريخ 18/8/79 توسط وزير علوم، تحقيقات و فناوري، جهت  اجرا ابلاغ گرديد.

آيين نامه عمومي مسابقات ورزشي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي

فصل اول : كليات

مقدمه :

يكي از راههاي تعميم و گسترش ورزش، برگزاري مسابقه هاي ورزشي است كه در آن ضمن از فعاليتهاي پرورشي و مشاركت دانشجويان در رشته هاي مختلف ورزشي به زحمات مربيان ورزش و امر آموزشي ارج نهاده مي شود و ورزشكاران دانشجو نيز ارزيابي شده و شناخت ورزشكاران با استعداد به منظور تأمين پيشتوانه تيمهاي قوي در سطح كشور ميسر مي گردد. لذا تدوين ضوابط و مقررات متناسب جهت برقراري رقابت سالم ضروري بوده و مسابقه هاي رسمي ورزشي بين دانشجويان طبق مفاد اين آيين نامه به طرز مطلوبي انجام مي پذيرد.

تعريف

آيين نامه عمومي مسابقه هاي ورزشي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي شامل ضوابط و مقرراتي است كه به منظور ايجاد نظم در برگزاري مسابقه ها تدوين گرديده است. در اين آيين نامه از واژه « مسابقه » به جاي مسابقه هاي ورزشي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي استفاده مي شود.

ماده 1 – مسابقه ها طبق مقررات بين المللي و ضوابط داخلي با رعايت موازين و شئون اسلامي انجام مي پذيرد.

ماده 2- مسابقه هاي داخلي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي به تفكيك براي خواهران و برادران برابرماده 1 اين  آيين نامه تحت نظارت انجمنهاي ورزشي ذيربط برگزار خواهد شد.

ماده 3 – دانشجويان كه به منظور شركت در مسابقات جهاني و بين المللي در اردوها تداركاني و انتخاباتي كه از طرف اداره كل تربيت بدني برگزار مي گردد حضور دارند در صورتي كه اين فعاليتها يا امتحانات تداخل داشته باشد معاونين آموزشي دانشگاهها همكاري لازم در مورد امتحانات و موجه نمودن غيبتهاي دانشجويان ورزشكار را به عمل مي آورند.

ماده 4 – دانشجوياني مي توانند در مسابقات ورزشي دانشگاهها شركت نمايند كه بر طبق آيين نامه آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشجوي رسمي شناخته شده باشند.

تبصره 1 : شركت دانشجويان ساير مؤسسات آموزشي عالي كه از طريق كنكور سراسري پذيرفته شده اند با رعايت كليه ضوابط و مقررات و موافقت اداره كل تربيت بدني در مسابقات رسمي بلامانع است.

تبصره 2 : شركت دانشجويان خارجي باتوجه به شرايط ماده 4 در مسابقه ها بلامانع است. ( دانشجويان خارجي كه دوره زبان را مي گذرانند دانشجو محسوب نخواهند شد).

تبصره 3 : مقرراست در هر رشته ورزشي تيم دانشگاه پيام نور پس از انجام مسابقات منطقه اي يا انتخابي از بين يكي از گروههاي سه گانه انتخاب و به مسابقات سراسري دانشگاهها اعزام گردد. ( مناطق 10 گانه دانشگاههاي پيام نور در قالب 3 گروه ورزشي، طبقه بندي گرديده اند).

ماده 5 – داشتن كارت تحصيلي با برچسب ثبت نام ترم مربوطه و ارايه   معرفي نامه كه به تأييد و امضاء معاون آموزشي دانشگاه رسيده جهت شركت در مسابقه هاي داخلي الزامي است.

تبصره 1 : دانشجوياني كه در نيمسال اول فارغ التحصيل مي شوند تا آخر اسفندماه همان سال و دانشجوياني كه در تيرماه فارغ التحصيل مي شوند تا اول مهر ماه حق شركت در مسابقات را دارند.

تبصره 2 : دانشجوياني كه به دلايل مشكلات آموزشي و انضباطي از تحصيل منع گرديده يا در مرخصي تحصيلي به سر مي برند، حق شركت در مسابقات را ندارند.

تبصره 3 : در صورت فقدان يا مخدوش بودن كارت دانشجويي معرفي نامه رسمي عكس دار از سوي آموزش دانشگاه متبوع ملاك خواهد بود.

ماده 6 – دانشجوياني حق شركت در مسابقه ها را دارند كه از نظر سلامت و تندرستي به تأييد پزشك معتمد دانشگاه مربوطه رسيده باشند.

ماده 7 – دانشجويان ميهمان مي بايست از دانشگاه محل تحصيل در مسابقات رسمي شركت نمايند.

تبصره 1 : دانشجوي ميهمان به شرطي مي تواند در مسابقه شركت نمايند كه دانشجويان تمام وقت دانشگاه ميزبان باشد.

تبصره 2 : دانشجوياني كه ترم تابستاني را در غير از دانشگاه خود مي گذرانند دانشجوي ميهمان محسوب نخواهند شد.

تبصره 3 : در مسابقات رفت و برگشت كه تا پايان سال تحصيلي ادامه خواهد داشت دانشجويان ميهمان مجاز هستند تا ادامه مسابقات را از دانشگاه مبدأ شركت نمايند.

فصل دوم : مقررات بازيها و شرايط شركت كنندگان

ماده 8 – در مسابقه هاي قهرماني دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور هر دانشجو حق شركت در حداكثر دو رشته ورزشي را دارد.

ماده 9 – كليه مربياني كه تيم هاي ورزشي را به نحوي مربيگري مي نمايند بايد واجد شرايط و آگاه به امور ورزشي رشته مورد نظر باشند.

تبصره : مربيان تيم هاي ورزشي بايد داراي تحصيلات دانشگاهي در رشته تربيت بدني و يا كارت مربيگري معتبر باشند.

ماده 10 – سرپرست تيم اعزامي بايد از اعضاء رسمي دانشگاه مربوطه بوده و مسؤوليت كامل دانشجويان در طول اردو و مسابقه ها به عهده وي مي باشد.

تبصره : در مسابقاتي كه به صورت متمركز در چند رشته و المپيادهاي ورزشي بايستي هر دانشگاه علاوه بر سرپرست هر تيم يك نفر به عنوان سرپرست كل كاروان تعيين و معرفي نمايد.

ماده 11 – سرپرست و مربي تيم شركت كننده، حق شركت به عنوان ورزشكار و يا قضاوت در آن دوره از مسابقه ها را ندارند.

تبصره 1 : در هر دوره از مسابقه ها یک فرد نمی تواند مربیگری بیش از یک تیم را عهده دار باشد.

تبصره 2 : در هر دوره از مسابقه ها یک فرد نمی تواند سرپرستی بیش از یک تیم را عهده دار باشد.

ماده 12 – سرپرستان ، مربیان و کلیه ورزشکاران موظفند مقررات و نظم میادین و اردوهای ورزشی را رعایت نمایند.

تبصره : شرح وظایف سرپرستان و مربیان تیم های ورزشی طی آیین نامه جداگانه ای تعیین و به دانشگاهها ابلاغ خواهد شد.

ماده 13 – هرگونه پیشنهاد و انتقاد مربوط به اردو و مسابقه بایستی فقط از طریق سرپرست مربوطه به مسؤولین ذیربط منعکس گردد.

ماده 14 – کلیه شرکت کنندگان در مسابقات باید ملبس به لباس متحد الشکل ورزشی باشند که بر روی آن نام یا نشان دانشگاه مربوطه مشخص شده باشند.

ماده 15 – همراه داشتن پرچم یا آرم دانشگاه مربوطه با ابعاد cm 175 cm x 100 برای شرکت در مسابقات دانشگاهها الزامی است.

ماده 16 – ارایه کارت شرکت در مسابقات با فهرست ورزشکاران به سرپرست مسابقه ها الزامی است در غیر اینصورت از شرکت ورزشکاران درمسابقه ها جلوگیری به عمل خواهد آمد.

تبصره 1 : مدت اعتبار کارت برای همان دوره از مسابقات خواهد بود.

تبصره 2 : کلیه موارد مربوطه به امور فنی مسابقات طی آیین نامه جداگانه، قبل از اجراء هر مسابقه تهیه و به دانشگاهها ابلاغ خواهد شد.

فصل سوم : امور مالی

ماده 17 – دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی موظفند براساس تقویم ارسالی از سوی اداره کل تربیت بدنی وزارتخانه اعتبارات لازم برای شرکت در مسابقه های سراسری و المپیاد را پیش بینی نماید.

ماده 18 – حق الزحمه کادر برگزاری مسابقه با موافقت اداره کل تربیت بدنی طبق آیین نامه پرداخت حق الزحمه مصوبه شورای عالی تربیت بدنی و ورزش دانشگاهها پرداخت می گردد.

فصل چهارم : وظایف میزبان مسابقات

ماده 19- محل برگزاری مسابقه ها با توافق اداره کل تربیت بدنی وزارتخانه و دانشگاه متقاضی در مدت زمان مقرر تعیین می گردد.

ماده 20 – پیش بینی های لازم در زمینه امور بهداشتی و درمانی برای ورزشکاران و کادر برگزاری مسابقات قهرمانی دانشگاههای کشور :

الف ) ایجاد درمانگاه در محل اردو .

ب ) پیش بینی پزشک و پزشکیار.

ج ) تهیه وسایل کمکهای اولیه در محل مسابقه .

د ) هماهنگی با بیمارستانهای مجاور محل مسابقات که دارای تخصصهای مختلف باشند.

ه ) پیش بینی وسیله نقلیه موتوری و آمبولانس.

و ) کنترل محل اردو و مسابقه ها از نظر بهداشت ( مکان مسابقه ها، دستشویی، حمام ، خوابگاه، رستوران و ..... )

ز ) تدارک اماکن و تأسیسات مناسب هر رشته ورزشی.

ح ) تأمین خوابگاه و تغذیه مناسب هر رشته ورزشی.

ط ) تدارک و نشر بولتن، ارسال اخبار مسابقات به رسانه های گروهی، ثبت و ضبط آمار شرکت کنندگان.

ی ) پیش بینی وسایل رفت و برگشت عوامل اجرایی و ورزشکاران در ایام  برگزاری مسابقه.

ک ) پیش بینی برق اضطراری .

فصل پنجم : جوایز و یادبودها

ماده 21 – جوایز باید ارزش معنوی داشته و منطبق با مقررات آماتوریسم باشد به ورزشکاراتی که در مسابقه های انفرادی یا تیمی مقامهای اول ، دوم و سوم را کسب نموده اند، حکم ، مدال و به دانشگاههای که مقامهای اول ، دوم و سوم را کسب نموده اند جام و حکم اهدا می گردد.

تبصره 1 : نحوه اعطاء مدال به تیم ها و افراد و نحوه محاسبه آنها در هر رشته توسط اداره کل تربیت بدنی طی آیین نامه جداگانه ای تعیین و ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2 : کلیه یادبودها وجامهایی که به تیمهای شرکت کننده اعطاء می گردد می بایست در تربیت بدنی دانشگاه یا مؤسسه مربوط ضبط و نگهداری شود.

ماده 22 – به سرپرستان و مربیان تیم های اول تا سوم حکم اهداء می شود.

ماده 23 – از دانشجویانی که رکورد قهرمانی کشور یا دانشگاه را بهبود بخشند به نحو مقتضی تشویق و قدردانی به عمل خواهد آمد.

ماده 24 – این آیین نامه در 24 ماده و 20 تبصره در چهارمین شورای عالی تربیت بدنی و ورزش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور مورد تجدید نظر واقع و جایگزین آیین نامه قبلی قرار گرفت و در تاریخ 22/9/74 به تصویب رسید.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی