دکتر سارا کشکر

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

جالب و خواندنی

آيين نامه اعزام آزاد دانشجو به خارج از كشور

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 0
بدخوب 

آيين نامه اعزام آزاد دانشجو به خارج از كشور

( باهزينه شخصي )

مقدمه

با توجه به تقاضاي روز افزون براي ادامه تحصيل در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا از يك طرف و محدوديت اعتبارات عمومي براي اعزام دانشجو به خارج از كشور، همچنين محدوديت ظرفيت دوره هاي تحصيلات تكميلي در داخل كشور از طرف ديگر، اين آيين نامه در جهت تسهيل ادامه تحصيل استعدادهاي جوان كشور در خارج با استفاده از امكانات شخصي تهيه شده است.

تعاريف

به لحاظ رعايت اختصار، در اين آيين نامه به وزارت فرهنگ و آموزش عالي وزارت و به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دانشگاه و به داوطلبان ادامه تحصيل در خارج از كشور با هزينه شخصي داوطلبان اطلاق مي گردد.

اهداف

الف ) كمك به ارتقاي سطح علمي جامعه و ايجاد زمينه ارتباط علمي بيشتر با دانشگاههاي خارج .

ب ) فراهم ساختن شرايط رشد علمي براي دانشجويان مستعدي كه براي ادامه تحصيل در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا مي توانند از منابع مالي جدا از بودجه دولت استفاده كنند.

ج ) جلب مشاركت مردمي در زمينه تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز كشور.

د ) كمك به شناساندن توان علمي و استعدادهاي پرورش يافته در داخل كشور به دانشگاهها و مراكز علمي خارج از كشور.

فصل اول : شرايط داوطلبان

ماده 1 : شرايط عمومي داوطلبان، همان شرايط عمومي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي ورود به مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا است كه توسط هيأت مركزي گزينش دانشجو انجام مي شود.

ماده 2 : داوطلبان بايد داراي حداقل مدرك كارشناسي از يكي از دانشگاههاي مورد تأييد وزارت باشند.

ماده 3 : داوطلبان بايد در آزمون حد نصاب نمره قبولي را اخذ نمايند.

تبصره 1 : ظرفيت و رشته هاي مورد نياز هر سال توسط سازمان سنجش آموزش كشور در دفترچه آزمون اعزام اعلام مي گردد.

تبصره 2 : براي كشورهايي كه آموزش به زبان انگليسي است احراز حداقل نمره 550 تافل لازم است.

تبصره 3 : كساني كه از يكي از دانشگاههاي معتبر خارج از كشور بورس تحصيلي دريافت دارند، در صورتي كه نياز به انتقال ارز نداشته باشند، از شمول اين ماده معاف هستند.

تبصره 4 : قبول شدگان در آزمون اعزام از زمان اعلام نتايج توسط سازمان سنجش آموزش كشور حداكثر 18 ماه مهلت دارند تا با اخذ پذيرش از دانشگاه خارج اعزام گردند.

ماده 4 : ارايه پذيرش غير مشروط از يكي از دانشگاههاي معتبر خارج از كشور مورد تأييد وزارت و مورد نياز كشور در رشته هماهنگ با رشته تحصيلي داوطلبان الزامي است.

ماده 5 : شرط سني براي استفاده از اين آيين نامه وجود ندارد،‌ ولي داوطلبان بايد شرايط كلي مذكور در قانون اعزام مصوب 25/2/1364 مجلس شوراي اسلامي و آيين نامه اعطاي بورس تحصيلي و اعزام دانشجو به خارج از كشور مصوب 12/12/1368 را داشته باشند.

تبصره : اين آيين نامه مشمول دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي دولتي و غير دولتي نمي شود.

فصل دوم : تسهيلات

ماده 6 : وزارت، تسهيلات زير را در اختيار پذيرفته شدگان مشمول اين آيين نامه قرار ميدهد:

كسب معافيت تحصيلي براي طول مدت دوره طبق ضوابط معمول اعزام.

ايجاد تسهيلات براي گرفتن گذرنامه طبق ضوابط معمول اعزام.

كمك در اخذ ويزا براي كشور مورد نظر، طبق ضوابط معموم اعزام.

اخذ مجوز خروج از كشور براي دانشجو به دفعات مورد نياز.

صدور مجوز ارسال ارز از طريق كانال معتبر بانكي.

به تعويق انداختن انجام تعهدات مربوط به استفاده از تحصيل رايگان.

تبصره 1 : وزارت ، هيچگونه تعهد مالي از جمله صدور نامه تأييد مالي، نسبت به اعزام شوندگان ندارد.

تبصره 2 : همسر و فرزندان متقاضيان مي توانند از تسهيلات مذكور در فوق به استثناي رديف 1،‌ طبق ضوابط و مقررات  جاري استفاده كنند، در اين صورت تعهدات مربوطه را مطابق ماده 7 پرداخت كنند.

فصل سوم : ساير موارد

ماده 7 : سپردن تعهد خدمت در داخل كشور معادل مدت تحصيل در خارج، براي اعزام شوندگان الزامي است.

تبصره 1 : داوطلبان موظفند قبل از اعزام نسبت به سپردن وثيقه ملكي با تضمين پرداخت خسارت به شرح زير اقدام نمايند:

الف ) براي اخذ معافيت موقت مبلغ ده ميليون ريال ( در صورت استنكاف در موقع اخذ ساير خسارات با نرخ روز نظام وظيفه محاسبه خواهد شد).

ب) جهت به تعويق انداختن انجام تعهدات مربوط به استفاده از تحصيل  رايگان مبلغ ده ميليون ريال.

ج ) براي استفاده از تسهيلات بانكي مربوط به حواله ارز مبلغ بيست و پنج ميليون ريال.

تبصره 2 : متقاضيان استفاده از تسهيلات و خدمات غير از آنچه كه در تبصره 1 اين ماده ذكر شد، بايد مبلغ ده ميليون ريال تضمين بصورت چك بانكي با تضمين دو نفر كارمند رسمي دولت بسپارند.

ماده 8 : داوطلباني كه در حال انجام خدمت وظيفه باشند، در صورت قبولي در آزمون اعزام و اخذ پذيرش مي توانند برابر مقررات مربوط توسط وزارت از خدمت ترخيص شوند و براي ادامه تحصيل به خارج از كشور اعزام گردند.

ماده 9: دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مي توانند با استفاده از تسهيلات اين آيين نامه، نسبت به اعزام هيأت علمي رسمي خود ( رسمي قطعي، رسمي آزمايشي ) با هزينه شخصي يا درآمدهاي اختصاصي دانشگاه اقدام نمايند. در صورتي كه داوطلبان شرايط آيين نامه اعزام مربيان را دارا باشند از شركت در آزمون اعزام معاف مي شوند.

ماده 10 : متعهدين به خدمت و كاركنان رسمي اداره دولتي، براي استفاده از مزاياي اين آيين نامه ملزم به ارايه موافقت بالاترين مقام محل خدمت خود مي باشند.

اين آيين نامه ها در 10 ماده و 8 تبصره در تاريخ 15/9/73 به تصويب وزير فرهنگ و آموزش عالي رسيد و از تاريخ تصويب، قابل اجرا مي باشد و مقررات مغاير با آن لغو مي گردد.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی