دکتر سارا کشکر

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

جالب و خواندنی

‌آيين نامه چگونگي توسعه و تعميم ورزش كارمندان دولت

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 0
بدخوب 

‌آيين نامه چگونگي توسعه و تعميم ورزش كارمندان دولت

‌شماره: .61056ت18327‌ه‍
‌تاريخ: 1376.5.4
‌سازمان امور اداري و استخدامي كشورـ سازمان برنامه و بودجه
‌سازمان تربيت بدني
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1376.4.22 بنا به پيشنهاد مشترك سازمانهاي امور اداري و استخدامي كشور، تربيت بدني و برنامه و بودجه و‌به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي تبصره (35) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران -‌مصوب 1373- و ماده (53) قانون استخدام كشوري -‌مصوب 1345- تصويب نمود:

‌آيين‌نامه چگونگي توسعه و تعميم ورزش كارمندان دولت
‌ماده 1 - به منظور سياستگزاري و برنامه ‌ريزي در امر توسعه فرهنگ ورزش و همگاني كردن فعاليتهاي ورزشي كارمندان دولت، همچنين‌ساخت و ساز باشگاهها و مكانهاي ورزشي كارمندي و نظارت بر اداره آنها و تخصيص امكانات بين كارمندان دولت شوراي ‌عالي ورزش كارمندان دولت-‌كه از اين پس در اين آيين‌نامه شورا ناميده مي‌شود- تشكيل مي‌شود.
‌ماده 2 - اعضاي شورا عبارتند از:
‌الف- معاون رئيس ‌جمهور و دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عنوان رئيس شورا.
ب - معاون رئيس ‌جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه.
ج - معاون رئيس ‌جمهور و رئيس سازمان تربيت بدني.
‌د - وزير كشور
‌ه‍ - معاون ورزش بانوان سازمان تربيت بدني.
‌تبصره - دبيرخانه شورا در سازمان امور اداري و استخدامي كشور مستقر است.
‌ماده 3 - ساخت باشگاههاي ورزشي كارمندان در تهران، مراكز استانها و شهرستانها بر عهده سازمان تربيت بدني است و اداره آنها براساس‌ضوابط و دستورالعملهاي شورا صورت مي‌گيرد.
‌ماده 4 - براي نظارت بر اداره باشگاههاي ياد شده در مراكز استانها و شهرستانها، «‌شوراي ورزش كارمندان استان» به رياست استاندار و‌عضويت رئيس سازمان برنامه و بودجه استان، مدير كل تربيت بدني استان و نماينده سازمان امور اداري و استخدامي كشور تشكيل مي‌شود.
‌ماده 5 - در كليه وزارتخانه ‌ها، نهاد رياست ‌جمهوري و سازمانهاي وابسته به رياست ‌جمهوري، همچنين در

قوه قضاييه «‌كميته امور ورزشي»‌متشكل از افراد صاحب ‌نظر و علاقمند به امور ورزش به رياست معاون اداري و پشتيباني دستگاه مربوط (‌يا عناوين مشابه) تشكيل مي‌شود.
‌تبصره 1 - در موسسات و شركتهاي وابسته به وزارتخانه ‌ها و سازمانهاي فوق ‌الاشعار نيز كميته ‌هاي امور ورزشي با حضور افراد ذي ‌صلاح زير‌نظر كميته ورزشي وزارتخانه يا سازمان متبوع تشكيل مي‌شود.
‌تبصره 2 - عضويت يكي از بانوان كارمند هر دستگاه در كميته امور ورزشي آن دستگاه الزامي است.
‌ماده 6 - به منظور هماهنگي فعاليتهاي ورزشي كارمندان دولت، تعميم ورزشهاي همگاني و برنامه ‌ريزي مسابقات ورزشي «‌كميته هماهنگي‌امور ورزشي كارمندان دولت» متشكل از روساي كميته ‌هاي ورزشي دستگاههاي ياد شده در ماده (5) اين آيين‌نامه به رياست يكي از معاونان سازمان‌امور اداري و استخدامي كشور در محل سازمان ياد شده تشكيل مي‌شود. فعاليتهاي اين كميته در چهارچوب سياستها و خط ‌مشيهاي تعيين ‌شده از سوي‌شورا انجام مي‌شود.
‌ماده 7 - براي توجه بيشتر به ورزش بانوان كارمند «‌كميته هماهنگي ورزش بانوان كارمند» متشكل از اعضاي زن كميته ‌هاي موضوع ماده (5)‌اين آيين‌نامه تشكيل مي‌شود. فعاليتهاي كميته ياد شده زير نظر كميته هماهنگي امور ورزش كارمندان دولت صورت مي‌گيرد.
‌ماده 8 - كليه دستگاههاي مشمول اين آيين‌نامه موظفند در مورد ايجاد مكانها و تشكيل هيأت‌هاي ورزشي ضوابط و مقررات سازمان تربيت‌بدني را رعايت كنند.
‌تبصره 1 - در تشكيل هيأت‌هاي ورزشي اولويت با ورزشهاي همگاني، عمومي و آمادگي جسماني است.
‌تبصره 2 - هيأت‌هاي ورزشي كارگري از شمول اين تصويبنامه مستثني و تابع قوانين و مقررات مربوط است.
‌ماده 9 - دستگاههاي مشمول اين آيين‌نامه موظفند به منظور برنامه ‌ريزي و پشتيباني فعاليتهاي ورزشي كارمندان خود در خصوص ايجاد پست‌يا واحدهاي سازماني متناسب، از طريق سازمان امور اداري و استخدامي كشور اقدام كنند.
‌ماده 10 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور به درخواست دستگاههاي مشمول اين آيين‌نامه در خصوص ايجاد پست و واحدهاي‌سازماني مورد نياز متناسب با حجم فعاليتهاي ورزشي هر دستگاه -‌در مواردي كه واحدهاي سازماني براي اداره امور ورزشي كارمندان آنها وجود‌ندارد- اقدام مي‌كند.
‌ماده 11 - كليه وزارتخانه ‌ها، موًسسات و شركتهاي دولتي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مشمول اين تصويبنامه هستند‌و كليه كارمندان رسمي و غير رسمي دستگاههاي ياد شده مي‌توانند از تسهيلات مذكور در اين تصويبنامه استفاده كنند.
‌تبصره 1 - استفاده كارمندان از باشگاهها و مكانهاي ورزشي دستگاههاي مشمول اين آيين‌نامه رايگان است.
‌تبصره 2 - كارمندان آن دسته از دستگاههاي دولتي كه داراي باشگاهها و مكانهاي ورزشي اختصاصي هستند مي‌توانند براساس ضوابطي كه به‌تصويب شورا مي‌رسد، از تسهيلات اين باشگاهها استفاده كنند.
‌ماده 12 - زمان انجام فعاليتهاي ورزشي كارمندان دولت خارج از ساعات اداري است. در مواقع لزوم و حسب ‌نظر مدير بلافصل، استفاده از‌مأ‌موريت اداري براي شركت در تمرينات يا مسابقات ورزشي حداكثر تا (4) ساعت در هفته مجاز است. اين زمان حسب ‌نظر بالاترين مقام دستگاه تا(4) ساعت ديگر قابل تمديد است.
‌ماده 13 - سازمان تربيت بدني موظف است به منظور استفاده كارمندان دولت از امكانات ورزشي آن سازمان امكانات ورزشي خود را در قبال‌اخذ وجه به قيمت تمام ‌شده و براساس دستورالعملي كه به تصويب شورا مي‌رسد در اختيار دستگاههاي مشمول اين آيين‌نامه قرار دهد.
‌تبصره 1 - دستگاههاي مشمول اين آيين‌نامه مي‌توانند به جاي وجه نقد، به نسبت استفاده‌اي كه از امكانات سازمان تربيت بدني مي‌كنند،‌امكانات، تسهيلات يا تجهيزات ورزشي در اختيار سازمان تربيت بدني قرار دهند.
‌تبصره 2 - كارمندان ساير دستگاهها دولتي مي‌توانند از امكانات ورزشي اختصاصي دستگاههاي دولتي ديگر در ساعات و موارد مازاد بر‌احتياج آنها با هماهنگي شورا و پرداخت هزينه ‌هاي مربوط يا كمكهاي ديگر استفاده كنند.
‌ماده 14 - دستگاههاي مشمول اين آيين‌نامه موظفند به منظور تعميم و گسترش ورزش كارمندان خود حداكثر تا (1%) از اعتبارات موضوع‌تبصره (35) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران -‌مصوب 1373- را براساس برنامه ‌اي كه به تصويب شورا‌مي‌رسد با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه اختصاص دهند و در مبادله موافقتنامه ‌ها با سازمان مذكور -‌در قالب اعتبارات موضوع ماده (1) آيين‌نامه‌اجرايي تبصره (35) قانون ياد شده- منظور كنند.

- سازمان برنامه و بودجه موظف است در اجراي اين آيين‌نامه، اعتبارات لازم براي تأ‌سيس باشگاههاي ورزشي كارمندان دولت در‌استانهاي كشور را در بودجه ‌هاي سنواتي و تحت عنواني جداگانه پيش ‌بيني كند.
‌تبصره - سازمان برنامه و بودجه اعتبارات لازم براي برگزاري مسابقات ورزشي كارمندان دولت را كه در قوانين بودجه سنواتي پيش ‌بيني‌مي‌كند در اختيار شورا قرار مي‌دهد تا صرف برگزاري مسابقات ورزشي كارمندان كند.
‌ماده 16 - شورا دستورالعملهاي لازم را حسب مورد صادر و با نظارت بر حسن اجراي اين تصويبنامه هر سال گزارش عملكرد آن را به هيأت‌دولت ارائه مي‌كند.
‌حسن حبيبي
‌معاون اول رييس جمهور