دکتر سارا کشکر

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

جالب و خواندنی

آيين نامه فرصت مطالعاتي اعضاي هيات علمي دانشگاهها و مراكز پژوهشي

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 0
بدخوب 

 

آيين نامه فرصت مطالعاتي اعضاي هيات علمي دانشگاهها و مراكز پژوهشي در سازمانهاي اجرايي ، توليدي و خدماتي كشور

مقدمه

با رعايت آئين نامه فرصت مطالعاتي مصوب 5/9/76 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و در اجراي ماده 17 آيين نامه مذكور به منظور آشنايي ، همكاري و ارتباط اعضاي هيات علمي دانشگاهها و مراكز پژوهشي (كه در اين آيين نامه مؤسسه / مؤسسات ناميده مي شود) با سازمانهاي اجرايي ، توليدي و خدماتي (كه در اين آيين نامه سازمان / سازمانها ناميده مي شود) و استفاده بيشتر از توان علمي و پژوهشي در اجراي پروژه هاي تحقيقاتي سازمانها ، آيين نامه فرصت مطالعاتي اعضاي هيات علمي مؤسسات در سازمانها بشرح زير تنظيم و مورد تصويب قرار گرفت .

ماده 1 : اهداف .

1-1- ايجاد بستر مناسب براي انجام فرصت هاي مطالعاتي اعضاي هيات علمي مؤسسات در سازمانها

1-2- استفاده از ظرفيت و توان علمي اعضاي هيات علمي مؤسسات براي كمك به حل مشكلات و رفع نيازهاي علمي پژوهشي سازمانها

1-3- تقويت زمينه هاي همكاري علمي پژوهشي مؤسسات با سازمانها

ماده 2- نحوه اجرا .

2-1- اعضاي هيات علمي مؤسسات با رعايت ضوابط و مقررات مي توانند بطور تمام وقت فرصت مطالعاتي خود را در يكي از سازمانها سپري نمايند .

2-2- مدت فرصت مطالعاتي در هر نوبت حداقل 3 ماه و حداكثر يك سال خواهد بود .

تبصره : فاصله سنواتي بين دو فرصت مطالعاتي ، براي داخل كشور يكسال كمتر از فاصله مقرر براي فرصت مطالعاتي خارج از كشور خواهد بود.

2-3- سازمانها همه ساله ظرفيت و شرايط پذيرش فرصت مطالعاتي و تسهيلاتي كه در اختيار اعضاي هيات علمي گذاشته مي شود و نيز زمينه هاي علمي مورد نياز خود براي سال بعد را حداكثر تا پايان خردادماه هر سال به معاونت پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي اعلام مي نمايند و معاونت پژوهشي بايد حداكثر تا 15 تيرماه همان سال زمينه هاي علمي و شرايط اعلام شده از طرف سازمانها را بصورت مجموعه اي تنظيم و به كليه مؤسسات ارسال نمايد .

2-4- تقاضاي فرصت مطالعاتي عضو هيات علمي كه حاوي زندگي نامه علمي ، موضوع تحقيق و زمينه هاي مطالعاتي مورد درخواست وي خواهد بود ، بايد حداقل 3 ماه قبل از شروع دوره از طريق مؤسسه ذيربط جهت اخذ موافقت به سازمان تسليم شود . سازمان پس از بررسيهاي لازم حداكثر ظرف يك ماه پاسخ مناسب خود را با امضاي مقام مسئول به مؤسسه متقاضي اعلام مي نمايد .

تبصره : عضو هيات علمي متقاضي فرصت مطالعاتي رأساً مي تواند اقدام به اخذ موافقت از سازمان مورد نظر نمايد كه در اين صورت ضرورت دارد موضوع زمينه مطالعاتي خود را قبلاً به تصويب مؤسسه رسانده باشد .

2-5- وظايف و فعاليتهاي توافق شده براي انجام فرصت مطالعاتي بايد صبغه كاملاً علمي و پژوهشي داشته و منطبق با تخصص عضو هيات علمي باشد .

2-6- شروع فرصت مطالعاتي در سازمان پس از تصويب موضوع طرح و اعلام موافقت از طرف سازمان و صدور حكم ماموريت فرصت مطالعاتي از طرف مؤسسه متبوع خواهد بود .

2-7- استفاده متقاضي از حقوق مادي و معنوي حاصل از اجراي طرح تحقيقاتي مربوط در سازمان ، مطابق قراردادي خواهد بود كه بين وي و سازمان منعقد مي گردد . اين قرارداد حاوي شرايط اجراي پروژه ، ميزان حق الزحمه ، مزايا و ساير تسهيلات خواهد بود .

2-8- نظارت بر حسن اجراي فرصت مطالعاتي داخل ، پس از تائيد سازمان با شوراي پژوهشي مؤسسه و شوراي فرصتهاي مطالعاتي وزارت فرهنگ و آموزش عالي خواهد بود .

2-9- استفاده كننده از فرصت مطالعاتي در طي دوره به هيچ عنوان مجاز به اشتغال در سازمان ديگري نخواهد بود .

2-10- چنانچه به هر دليلي اعم از تعطيلي سازمان ، توقف برنامه ، انصراف از طي دوره و عدم توانايي در ادامه دوره ، وقفه اي در انجام فرصت مطالعاتي حاصل شود . استفاده كننده مؤظف است مراتب را در اسرع وقت به مؤسسه منعكس نموده و طبق نظر مؤسسه عمل نمايد .

2-11- عضو هيات علمي بايد گزارش كاملي از فرصت مطالعاتي خود را به مؤسسه ارائه نمايد .

ماده 3 : تسهيلات .

اعضاي هيأت علمي كه از فرصت مطالعاتي داخل در سازمانها استفاده مي كنند از تسهيلات زير برخوردار مي شوند :

3-1- دريافت تمام حقوق و مزايا ، فوق العاده جذب ، محروميت از تسهيلات زندگي و ديگر مزاياي مندرج در حكم استخدامي از مؤسسه متبوع

تبصره 1: مؤسسه متبوع مي تواند علاوه بر تسهيلات مندرج در بند 3-1 با تصويب هيأت امنا نسبت به پرداخت حق ماموريت به عضو هيات علمي ، در طول دوره فرصت مطالعاتي اقدام نمايد .

3-2- سازمان مؤظف است حداقل مبلغي معادل با مجموع پرداخت هاي مذكور در بند 3-1 و تبصره آن را بصورت حق الزحمه ، حق التحقيق ، حق مسكن ، هزينه سفر و ... در قرارداد موضوع بند 2-7 منظور و به عضو هيأت علمي پرداخت نمايد .

تبصره 2: سازمان مؤظف است در طول دوره فرصت مطالعاتي امكانات و تسهيلات لازم از جمله منابع علمي ، اتاق كار و ... را براي استفاده كننده از فرصت مطالعاتي تامين نمايد .

تبصره 3: سازمان در صورت امكان براي نشر نتايج تحقيقات انجام شده توسط استفاده كننده از فرصت مطالعاتي ، وي را براي شركت در سمينارها و كنگره هاي علمي بين المللي با هزينه سازمان اعزام مينمايد .

ماده4 : ساير فعاليت هاي علمي پژوهشي

4-1- استفاده كنندگان از فرصتهاي مطالعاتي داخل مي توانند با حفظ اولويت انجام طرح تحقيقاتي مصوب خود ، در تحقيق و راهنمايي پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي دانشجويان سازمان مربوط با دريافت حق الزحمه و حق التحقيق شركت نمايند .

4-2- اعضاي هيأت علمي دستگاههاي اجرايي كشور نيز مي توانند فرصت مطالعاتي خود را در دانشگاهها و مراكز پژوهشي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي بگذرانند ، در اين صورت مؤسسه پذيرنده بايد با توجه به امكانات نسبت به فراهم نمودن زمينه هاي مطالعاتي و تحقيقاتي لازم موضوع تبصره 2 ماده 3 اقدام نمايد .

4-3- عضو هيات علمي سازمان در طي دوره فرصت مطالعاتي حق التدريس و حق التحقيق بميزان مصوب هيأت امناي منطقه را از موسسه محل خدمت دريافت خواهد نمود . ولي پرداخت حقوق و مزاياي مندرج در حكم استخدامي بعهده سازمان متبوع خواهد بود .

اين آيين نامه با 4 ماده و 19 بند و 6 تبصره در جلسه مورخ 22/6/78 معاونان آموزشي پژوهشي دستگاههاي اجرايي بررسي نهايي شد و به تصويب وزير فرهنگ و آموزش عالي رسيد و از تاريخ ابلاغ قابل اجرا خواهد بود .

آيين نامه اصلاحي شماره 8

فرصت مطالعاتي اعضاء هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي

آيين نامه فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و موسسات پژوهشي موضوع ماده 5 اصلاحي پيوست شماره 6 آيين نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاهها . مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي

مقدمه : به منظور افزايش ميزان كارايي و كارآمدي بخش آموزش عالي و اجراي ماده 5 اصلاحي پيوست شماره 6 آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي، آيين نامه نحوه استفاده از فرصتهاي مطالعاتي به شرح  زير تصويب مي شود .

در تدوين اين آيين نامه نكات زير مورد توجه بوده است.

با توجه به سياست جمهوري اسلامي ايران مبني بر ارتباط و همكاري دستگاههاي اجرايي با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وپژوهشي به منظور حل مشكلات علمي و فني كشور و ضرورت بسيج همه نيروها و امكانات و فرصتها به منظور بازسازي كشور، به فرصتهاي مطالعاتي در داخل كشور توجه خاص شده و تسهيلات و امتيازات لازم براي استفاده از اين فرصتها انديشيده شده است . در عين حال در مواردي كه ضرورتهايي از قبيل ناكافي بودن امكانات و تجهيزات، عدم دسترسي به اطلاعات، استفاده از دانش فني و مشاهير و صاحب نظران علمي، به روز نمودن تبادل اطلاعات، انجام تحقيقات تخصصي ويژه و حضور جمهوري اسلامي ايران در مجامع علمي جهان ايجاب نمايد، فرصتهاي مطالعاتي خارج نيز تجويز شده است به منظور ارتقاي كيفي فرصتهاي مطالعاتي، به نتايج حاصل از فرصتها توجه خاص شده و نقش اين نتايج در اعطاي امتيازات بعدي برجسته تر شده است .

ماده 1 _ هدف

1-1-توسعه و تعميق دانش و تجارب اعضاي هيأت علمي و اعتلاي مستمر و نهادينه سطح علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي (كه از اين پس در اين آيين نامه مؤسسه ناميده         مي شوند.)

2-1-كمك به حل مشكلات علمي و فني كشور و تحقيق در زمينه هاي تخصصي

3-1-آشنايي با دستاوردها و دانش فني جديد و استفاده از امكانات پيشرفته علمي و استفاده از       روش هاي جديد آموزشي و تحقيقاتي

4-1- كمك به تقويت همكاري هاي علمي . منطقه اي و بين المللي و نهادي كردن آنها

ماده 2

مؤسسه مي تواند به اعضاي هيأت علمي استاديار به بالا و در موارد استثنايي مربيان داراي مدارك كارشناسي ارشد تمام وقت رسمي قطعي خود فرصتهاي مطالعاتي در هر نوبت به مدت حداكثر يك سال در داخل كشور و يا خارج از كشور (به صورت 9 ماه قطعي و سه ماه شرطي ) طبق برنامه اي كه مورد تصويب رئيس مؤسسه قرار گيرد با رعايت ساير مقررات اعطا نمايد .

تبصره 1_ تمديد سه ماه شرطي فرصتهاي مطالعاتي در موارد خاص و بسيار استثنايي به شرط ارائه به موقع گزارش علمي به گروه مربوط، ارزيابي كار در حد خيلي خوب و ضروري دانستن تداوم آن توسط گروه، تأييد نظر گروه توسط شوراي پژوهش و تصويب رئيس مؤسسه و شوراي فرصتهاي مطالعاتي وزارت بلامانع مي باشد و دانشگاههاي داراي هيأت مميزه با توجه به موارد مندرج در اين تبصره رأسا در اين مورد اقدام خواهند نمود .

تبصره2 _ حداقل فرصت مطالعاتي در هر نوبت 3 ماه است .

ماده 3

چنانچه دانشگاه به هر دليلي موفق به اعزام داوطلبان واجد شرايط نشود در اين صورت به طرق زير مي تواند نسبت به اعزام آنان اقدام نمايد :

الف : استفاده از دوره هاي تحقيقاتي و آموزشي و اعطائي سازمانهاي بين المللي

ب : استفاده از برنامه هاي مبادلات فرهنگي و يا تدريس در كرسيهاي زبان فارسي و مراكز ايران شناسي .

تبصره 1 _ در صورتيكه دوره فوق الذكر بيش از 3 ماه باشد جزو فرصت مطالعاتي عضو هيأت علمي منظور خواهد شد .

تبصره 2 _ مربيان دانشگاههاي مناطق محروم ( تشخيص مناطق محروم با وزارت مي باشد كه جداگانه و هر سال اعلام خواهد شد ) نيز مي توانند با رعايت مفاد ماده 2 اين ايين نامه از فرصت مطالعاتي داخل استفاده كنند . استفاده اين مربيان از فرصت مطالعاتي خارج از كشور و مربيان ساير دانشگاهها از هر دو نوع فرصت مطالعاتي منوط به تأييد صلاحيت آنها توسط هيأت مميزه مركزي    مي باشد .

تبصره 3 عضو هيأت علمي در طي دوره فرصت مطالعاتي موضوع اين آيين نامه مجاز به ثبت نام و ادامه تحصيل در دوره هاي تحصيلي براي اخذ مدرك دانشگاهي نمي باشد در غير اين صورت حكم فرصت مطالعاتي وي لغو و متقاضي متعهد خواهد بود هزينه هايي را كه از اين بابت مؤسسه متبوع و وزارت فرهنگ و آموزش  عالي متحمل شده اند به نرخ ارز آزاد دولتي بازپرداخت نمايد .

ماده 4

تقاضاي استفاده از فرصت مطالعاتي بايد حداكثر تا پايان مهرماه هر سال براي سال بعد به مدير گروه مربوط تسليم گردد . تقاضاي مزبور پس از اظهارنظر گروه مربوط و تأييد معاون پژوهشي مؤسسه براي اخذ تصميم به رئيس مؤسسه پيشنهاد مي شود . رئيس مؤسسه مي تواند طبق برنامه مصوب، مشروط بر آنكه اعطاي فرصت مطالعاتي به هيچ وجه موجب وقفه يا تعطيل برنامه هاي مؤسسه نشود، با اعطاي فرصت مطالعاتي موافقت و مراتب را مطابق با مفاد ماده 6 اين آيين نامه جهت اخذ تصميم نهايي به وزارت فرهنگ و آموزش عالي گزارش نمايد .

تبصره _ به دانشگاههاي داراي هيأت مميزه، اختيار داده مي شود راساً و با رعايت اين آيين نامه از طريق هيأت مميزه مربوط نسبت به بررسي پرونده هاي متقاضيان استفاده از فرصت مطالعاتي خود اقدام نمايند . تكميل و ارسال فرم خلاصه پرونده اعضاي هيأت علمي اعزامي به فرصت مطالعاتي موضوع نامه شماره 1043/31 مورخ 21/4/74 به معاونت پژوهشي وزارت (دفتر امور پژوهشي ) الزامي است .

نظارت بر حسن اجراي اين تبصره به عهده معاونت پژوهشي وزارت مي باشد و در موارد مغاير با مفاد تبصره، رأسا اقدام كرده و در صورت نياز در حدود اختيارات تفويض شده تجديد نظر خواهد كرد .

ماده 5

داوطلب استفاده از فرصت مطالعاتي بايد مدارك زير را به مديرگروه مربوط به مؤسسه متبوع خود ارائه نمايد .

1-5- برنامه مورد مطالعه يا طرحهاي تحقيقي و فعاليتهاي علمي (عنوان، هدف، سوابق، روش انجام كار، زمان بندي ارائه گزارشات و محورهاي اصلي هر گزارش، زمان تحويل، نتيجه مورد جستجو و ) در دوران استفاده از فرصت مطالعاتي .

2-5 -پرسشنامه هاي تكميل شده درخواست فرصت مطالعاتي شامل سوابق استخدامي و خدمتي، فهرست انتشارات، مقالات علمي و پروژه هاي تحقيقاتي پايان يافته و در دست اجراي متقاضي و ارتباط آنها با موضوع تحقيق در فرصت مطالعاتي

3-5 -پذيرش براي برنامه مورد نظر از يكي از مؤسسات آموزشي يا پژوهشي يا صنعتي داخل يا خارج از كشور كه مورد قبول موسسه متبوع باشد .

تبصره _ پذيرش براي فرصت مطالعاتي بايد حداكثر تا آخر اسفندماه (همان سال تحصيلي ) از طريق مؤسسه متبوع به وزارت فرهنگ و آموزش عالي ارائه شود . در غير اين صورت اولويت استفاده از فرصت مطالعاتي با نفر بعدي خواهد بود .

ماده 6

مؤسسه مؤظف است تا پايان بهمن ماه هر سال گزارشي از درخواستهاي فرصت مطالعاتي اعضاي هيات علمي خود را همراه با كليه مدارك آنها كه مورد موافقت قرار گرفته است , به وزارت فرهنگ و آموزش عالي ارسال دارد . وزارت فرهنگ و آموزش عالي نتايج بررسي درخواستهاي رسيده را حداكثر تا پايان خردادماه سال بعد به مؤسسه مربوط اطلاع خواهد داد .

تبصره _ درصورتي كه در خواستهاي فرصت مطالعاتي درمدت مقرر به وزارت فرهنگ و آموزش عالي نرسد , وزارتخانه تعهدي در مورد رسيدگي به آنها نخواهد داشت .

ماده 7

حداقل سابقه خدمت عضو هيات علمي رسمي قطعي در مؤسسه براي استفاده از فرصت مطالعاتي ( و با حداقل زمان بعد از فرصت مطالعاتي قبلي ) براي نقاط مختلف كشور به شرح زير تعيين مي گردد :

1-7 براي اعضاي هيات علمي كه درتهران, مشهد، اصفهان، شيراز، تبريز، گيلان و مازندران انجام وظيفه مي نمايند، حداقل 4 سال براي فرصت مطالعاتي داخل و 5 سال براي فرصت مطالعاتي خارج از كشور .

2-7- براي اعضاي هيات علمي موسسات مستقر در ساير شهرستانها حداقل 4 سال براي هر دو نوع فرصت مطالعاتي

تبصره _ اعضاي هيات علمي كه درتهران اشتغال دارند , موظفند قبل از استفاده از فرصت مطالعاتي خارج حداقل به مدت يك نيم سال تحصيلي در يكي از دانشگاههاي مناطق محروم به تشخيص معاونت آموزشي وزارت خدمت كنند ( و يا اينكه تدريس 3 واحد در دوره كارشناسي ارشد و دكترا را عهده دار باشند ) انتخاب و انجام هر يك از دو مورد فوق به عنوان خدمت خارج از مركز محسوب مي گردد .

ماده 8

آن دسته از مراكز دانشگاهي و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و واحدهاي علمي , توليدي و خدماتي و حوزه هاي علميه داخل و خارج از كشور به عنوان مؤسسه ميزبان براي فرصت مطالعاتي قابل قبول خواهد بود كه مورد تائيد مؤسسه محل خدمت عضو هيات علمي باشد به نحوي كه عضو هيات علمي بتواند به پيشرفتهاي علمي و فني و تحقيقاتي كه در منطقه دانشگاهي وي امكان دسترسي به آن نيست , دست يابد . صلاحيت مؤسسه خارج از كشور بايد به تائيد وزارت فرهنگ و آموزش عالي برسد .

ماده 9

داوطلبان استفاده از فرصت مطالعاتي خارج از كشور مي توانند زمان فرصت مطالعاتي خود را حداكثر به دو بخش تقسيم كنند مشروط برآنكه در فاصله بين دو مسافرت حداقل دو نيم سال متوالي در كشور خدمت نمايند .

تبصره _ داوطلباني كه فرصت مطالعاتي خود را در دو مرحله مي گذرانند , براي استفاده از فرصت مطالعاتي بعدي محاسبه سابقه موضوع ماده 7 تاريخ بازگشت از آخرين مرحله از فرصت مطالعاتي آنان خواهد بود .

ماده 10

استفاده از فرصت مطالعاتي براي تمام داوطلبان واجد شرايط بر اساس امتيازات مندرج در مواد 3,2,1 آيين نامه ارتقاي اعضاي هيات علمي و با رعايت حداقل امتيازات مكتسبه از تاريخ آخرين فرصت مطالعاتي ( يا تاريخ استخدام براي كسانيكه از فرصت مطالعاتي تاكنون استفاده ننموده اند) به شرح زير ممكن خواهد بود :

1-10- متقاضيان استفاده از فرصت مطالعاتي خارج از كشور بايد حداقل 70 درصد امتيازات لازم جهت ارتقا را كسب نمايند .

تبصره 1- احراز حداقل 70 درصد امتياز از بندهاي مربوط به مقالات , بندهاي 1-4-2,2-4-2و5-2 اتمام يك پروژه تحقيقاتي مستقل و يا دو مورد راهنمايي پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي ضروري است .

تبصره 2- براي اعضاي هيات علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي كه داراي مشاغل اجرايي ( نظير وزرا و معاونين وزرا , رؤسا و معاونين دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي ) كه بيش از 4 سال مسؤوليت اجرايي داشته باشند دارابودن 50% امتيازات ياد شده در تبصره 1 بند 10 كافي خواهد بود ولي مي بايد شرط اتمام يك پروژه مستقل و يا دو مورد راهنمايي پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي را احراز نمايند .

2-10- براي داوطلبان فرصت مطالعاتي داخل احراز حداقل , 70 درصد امتيازات ياد شده در بند 1-10 كافي است .

تبصره 3_ در صورتي كه تعداد واجدين شرايط استفاده از فرصت مطالعاتي بيش از سهميه مربوط باشند در آن صورت اولويت بر اساس موارد زير تعيين خواهد شد .

الف : ارتباط فرصت مطالعاتي يا تخصص و فعاليتهاي پژوهشي داوطلب در جهت رفع نيازهاي كشور (حداقل 15 امتياز ) .

ب : ارتباط فرصت مطالعاتي با پيشبرد برنامه هاي آموزشي و پژوهشي مؤسسه متبوع ( حداكثر 10 امتياز )

ج : ميزان مشاركت عضو هيات علمي در فعاليتهاي آموزشي , پژوهشي و خدمات اجرايي در مؤسسه متبوع به تشخيص مؤسسه متبوع هر كدام حداكثر 10 امتياز (جمعاً حداكثر 30 امتياز )

د: امتيازات مربوط به مدت زمان فعاليت تمام وقت آموزشي و پژوهشي داوطلب از تاريخ استخدام و يا آخرين فرصت مطالعاتي و يا آخرين بورس تحصيلي ( بيش از 3 ماه ) استفاده شده مازاد بر حداقل سالهاي تعيين شده در ماده 7 ( جمعاً حداكثر 40 امتياز)

1-د- خدمت در مؤسسه متبوع به ازاي هر سال 10امتياز ( حداكثر 30 امتياز)

2- د خدمت در مناطق دانشگاهي موضوع تبصره ماده 7 كه به صورت مأموريت تمام وقت باشد , به ازاي هر سال تحصيلي 30 امتياز ( حداكثر 30 امتياز )

3-د- خدمت در مراكز تحقيقاتي , صنعتي , توليدي و خدماتي در مناطق محروم كشور كه به صورت مأموريت تمام وقت باشد به ازاي هر سال كامل 15 امتياز ( حداكثر 30 امتياز )

4-د- خدمت در رابطه با نيازهاي دفاعي كشور به ازاي هر سال كامل 15 امتياز ( حداكثر 30 امتياز)

ه_ در ميزان مشاركت عضو هيات علمي در فعاليتهاي اجرايي , برنامه ريزي آموزشي و پژوهشي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و آموزش عالي به ازاي هر سال فعاليت تمام وقت حداكثر 10 امتياز و يا به ازاي هر 100 ساعت شركت در جلسات حداكثر 1 امتياز ( مجموعاً 20 امتياز ).

و: به داوطلبان براي طي دوره فرصت مطالعاتي بر حسب محل مورد تقاضا امتيازات زير تعلق مي گيرد.

1-و- فرصت مطالعاتي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي داخل كشور ( حداكثر 30 امتياز ).

2-و فرصت مطالعاتي در مراكز صنعتي ,توليدي و خدماتي داخل كشور (حداكثر 30 امتياز)

3-و- فرصت مطالعاتي بطور پيوسته در داخل و خارج كشور (حداكثر15 امتياز)

4-و- فرصت مطالعاتي در مراكز پژوهشي آموزشي خارج از كشور (حداكثر5 امتياز)

5- و- فرصت مطالعاتي در مراكز توليدي و صنعتي خارج از كشور (حداكثر5 امتياز)

ماده 11 :

داوطلبان در قبال استفاده از فرصت مطالعاتي در خارج از كشور بايد به موجب سند رسمي تعهد نمايند كه به مدت سه برابر زمان استفاده از فرصت مطالعاتي در مؤسسه متبوع خدمت كنند و براي تحقق اين هدف، داوطلبان سند وثيقه ملكي به ميزان 5/1 برابر كل هزينه اي (ارزي و ريالي ) كه قرار است در طول استفاده از فرصت مطالعاتي دريافت دارند و مبلغ آن توسط مؤسسه بتواند بدون هيچگونه تشريفات و يا اعلام به دفترخانه در مورد تخلف از طريق صدور اجرائيه به خسارت دولت از متعهد و ضامن يا متضامنا وصول و دريافت نمايد .

تبصره 1- مسئوليت اتخاذ تصميم در خصوص چگونگي اخذ تعهد معادل 5/1 برابر كل هزينه هاي ارزي و ريالي به صورت ملكي (ويا سپردن سند محضري كارمندي با ضمانت دو نفر كارمند رسمي قطعي دولت با ارائه چك، در موارد مقتضي به تشخيص مؤسسه ) به هيأت رئيسه مؤسسه محول      مي گردد .

تبصره 2- آن عده از اعضاي هيات علمي كه در سنين بازنشستگي كه مشغول خدمت مي باشند به شرط سپردن تعهد به منظور انجام تعهدات مندرج در ماده 11 اين آيين نامه . دانشگاه مي تواند درخواست آنان را مورد بررسي قرارداده و اتخاذ تصميم نمايد .

ماده 12 :

استفاده كنندگان از فرصت مطالعاتي مؤظفند گزارش پيشرفت كار تحقيقات انجام شده خود را هر سه ماه يكبار به مؤسسه متبوع ارسال و حداكثر 3 ماه پس از پايان دوره مصوب فرصت مطالعاتي گزارش جامعي درباره فعاليت علمي و پژوهشي خود را كه قبل از اعزام به شرح ماده 5 تعيين و تاييد شده است به مدير گروه مربوط ارائه نمايند.

تبصره 1 ارزيابي فرصت مطالعاتي (گزارش، مقالات، روند و نحوه انجام آن ) در گروه مربوطه بررسي و سپس شوراي پژوهشي مؤسسه و با رعايت مفاد مندرج در تبصره ذيل ماده 4 اين آيين نامه به معاونت پژوهشي وزارت (دفتر امور پژوهشي) ارسال مي شود . معاونت پژوهشي وزارت در زمينه ارزيابي در مورد مؤسسات درباره هيات مميزه وظيفه نظارت و در مورد ساير مؤسسات وظيفه نظارت و ارزيابي را به عهده دارد . در هر مورد يك نسخه از گزارش و مقالات ارائه شده با اظهار نظر مراجع ارزيابي به دفتر امور پژوهشي وزارت ارسال مي شود .

براي اجراي برنامه هايي كه به منظور اشاعه و انتشار نتايج فرصتهاي مطالعاتي توسط دفتر امور پژوهشي وزارت تنظيم و ابلاغ مي شود (از قبيل : سمينار و چاپ و نشر گزارشات و مقالات و غيره ) لازم است داوطبان گزارش و مقالات حاصله از فرصتهاي مطالعاتي خود را به دفتر امور پژوهشي ارائه نمايند .

تبصره 2 نتايج فرصتهاي مطالعاتي بايد در حد قابل قبول باشد . در غير اين صورت جهت اصلاح به استفاده كننده عودت داده مي شود .

تبصره 3 عدم انجام مفاد اين ماده و عدم اصلاح گزارشهاي غير قابل قبول موجب محروميت از فرصت مطالعاتي در سفرهاي علمي بعدي خواهد شد .

ماده 13 :

_ اعضاي هيات  علمي در مدت استفاده از فرصت مطالعاتي فقط از حقوق مبنا استفاده خواهند نمود و مؤسسه متبوع ملزم به پرداخت ماهيانه آن به حساب آنان مي باشد . بديهي است مابقي دريافتي شامل (فوق العاده مخصوص مرتبه و پايه و ساير مزاياي مندرج در حكم استخدامي ) بابت مقرري ارزي ماهيانه توسط مؤسسه متبوع برداشت خواهد شد .

موسسه هزينه هاي مربوط به انجام فرصتهاي مطالعاتي در خارج از كشور را در صورت وجود اعتبار به شرح زير از محل بودجه خود پرداخت خواهد نمود :

1-13 بهاي بليط رفت و برگشت عضو و خانواده وي (براي عضو حداكثر دو بار و براي همراهان فقط يك بار در طول يك دوره فرصت مطالعاتي )

2-13 هزينه اخذ ويزا و عوارض خروج از كشور عضو و خانواده وي (براي عضو حداكثر دو بار و براي همراهان حداكثر فقط يك بار در طول يك دوره فرصت مطالعاتي )

3-13- معادل ريالي هزينه هاي بيمه درماني حداكثر به ميزان 3600 دلار براي هر خانواده در يك سال كه پس از ارائه اسناد مثبته پرداخت خواهد شد .

4-13- مابه التفاوت معادل ريالي مقرري ارزي فرصت مطالعاتي عضو و افراد خانواده وي (مجموعا 4 نفر)

تبصره _ داوطلباني كه با موافقت دانشگاه متبوع با هزينه شخصي به منظور استفاده از فرصت مطالعاتي به خارج از كشور اعزام مي شوند و همچنين داوطلبان بندهاي الف و ب ماده 13 در صورت شاخص بودن موضوع و فعاليت هاي تحقيقاتي و نياز آنان مؤسسه مي توانند تا 50% درصد حقوق و مزايا اجازه استفاده از ارز يا نرخ آزاد دولتي متقاضي بدهد .

ماده 14 :

اعتبار لازم براي انجام برنامه فرصتهاي مطالعاتي داخل يا خارج مندرج در اين آيين نامه اعم از حقوق، فوق العاده مخصوص مرتبه و پايه و مزاياي مندرج در حكم استخدامي بايد به طور مجزا در بودجه سالانه مؤسسه منظور گردد . همچنين ميزان ارز پرداختي به داوطلبان متناسب با سطح زندگي كشور محل تحقيق خواهد بود كه مبلغ آن براي هر كشور با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، به پيشنهاد معاونت پژوهشي و تصويب مراجع ذيربط تعيين خواهد شد .

تبصره 1 كسر كسورات قانوني حقوق و مزاياي عضو هيات علمي طبق ضوابط جاري خواهد بود.

تبصره 2- انصراف از فرصت مطالعاتي اعم از داخل يا خارج پس از آنكه اعضاي هيات علمي بخشي از آن را انجام داده اند، به عنوان يك بار استفاده از فرصت مطالعاتي براي آنان محسوب مي گردد و ارز متعلقه و يا معادل ريالي آن متناسب با تعداد روزي خواهد بود كه در فرصت مطالعاتي بوده اند .

تبصره 3 درصورتي كه برخي از اعضاي هيات  علمي به دليل عدم اخذ ويزا مراجعت نمايند با توجه به شرايط و مدتي كه درخارج از كشور بوده اند . حداكثر يك ماه ارز به آنان تعلق گرفته و اين مدت از طول فرصت مطالعاتي بعدي آنها كسر خواهد گرديد .

تبصره 4 در هر دو مورد فوق استرداد مبالغ ريالي و ارزي دريافت شده مازاد بر مقرري مربوطه به مؤسسه ذيربط الزامي است .

ماده 15 :

مدت استفاده از فرصت مطالعاتي به شرط رعايت ماده 11 جزو سابقه خدمت دانشگاهي عضو هيات علمي محسوب مي شود .

ماده 16 :

عضو هيات علمي در حين استفاده از فرصت مطالعاتي و همچنين بلافاصله پس از پايان فرصت مطالعاتي نمي تواند از مرخصي استحقاقي و يا بدون استفاده از حقوق استفاده نمايد .

ماده 17 :

اعضاي هيات علمي مي توانند به منظور ارتباط و همكاري بيشتر با دستگاههاي اجرايي و حل مشكلات علمي و فني كشور مأموريت مطالعاتي خود را در داخل كشور بگذرانند . در اين صورت مؤسسه ميتواند هزينه هاي مربوط را به شرح زير از محل بودجه خود بپردازند .

1-17 پرداخت حقوق و فوق العاده جذب و محروميت  از تسهيلات زندگي و مزاياي مندرج در حكم استخدامي توسط مؤسسه متبوع .

2-17- پرداخت حق التحقيق به ميزان حداكثر سقف مصوب در هيأت امنا منطقه در صورت انجام تحقيقات روي پروژه هاي تحقيقاتي مؤسسه متبوع .

3-17- پرداخت حق التحقيق به ميزان حداكثر سقف مصوب در هيأت  امنا منطقه در صورت انجام تحقيقات روي پروژه هاي تحقيقاتي مؤسسه  ميزبان از محل اعتبارات مؤسسه ميزبان .

4-17- پرداخت هزينه مسكن، ( طبق عرف محل و تصويب هيات رئيسه مؤسسه متبوع يا ميزبان) در صورتي كه عضو هيات علمي، فرصت مطالعاتي خود را در خارج از شهر محل اقامت سپري نمايد .

5-17- شركت در يك كنفرانس معتبر بين المللي بر اساس بند 3-2 ماده 2 آيين نامه فرصت  مطالعاتي اعضاي هيات  علمي دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي در بخش هاي اجرايي كشور كه مورد توافق وزراي فرهنگ و آموزش عالي و صنايع قرار گرفته است بدون احتساب سقف سالانه مسافرت هاي اعضاي هيات علمي كه با ارائه مقاله صورت مي پذيرد .

ماده 18:

نظارت بر حسن اجراي  اين آيين نامه به عهده معاونت پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي        مي باشد .

اين آيين نامه در 18 ماده و 22 تبصره و 35 بند در تاريخ 5/2/76 به تصويب وزير فرهنگ و آموزش عالي رسيد و از تاريخ ياد شده لازم الاجرا بوده و آيين نامه قبلي و همچنين دستورالعمل اجرايي آن لغو و بدون اعتبار اعلام مي گردد .

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی