سه نوع دروغ وجود دارد: دروغ، دروغ لعنت شده و آمار! این جمله از مارک تواین نویسنده و طنز پرداز آمریکایی است که به نظرم پیام جالبی دارد و نشان دهنده واقعیتی است که در زندگی اکثر انسانها از جمله …
+ ادامه مطلب