مباتی مدیریت ورزشی

کتاب مبانی مدیریت ورزشی توسط انتشارات علم و حرکت چاپ شد. اطلاعات مربوط به کتاب به زودی اضافه خواهد شد