دومین همایش ملی ارتباطات ورزشی

زمان: ۲۶ مهر ۱۳۹۷

مکان: دانشگاه پیام نور- مرکز شهریار