آیا انجام  تحلیل عاملی در تحقیقات ضروری است؟ (۲)

جند نوع تحلیل عاملی داریم؟

در کل دو نوع تحلیل عاملی وجود دارد:

  1. تحلیل عاملی اکتشافی:زمانی است که شما تعداد زیادی سوال در پرسشنامه اتان دارید ولی عامل خاصی را برای طرح سوالات، مورد توجه قرار نداده اید. یا به عبارتی دیگر از قبل به دنبال بررسی عامل های خاصی نبوده اید و فقط تعداد زیادی سوال دارید که مسلما تحلیل همه آنها دشوار است. در اینجا تحلیل عاملی اکتشافی با دسته بندی سوالات و ایجاد رابطه بین آنها ، گروه هایی از سوالات را بوجود می آورد که هر گروه یک عامل تلقی می شود و این بر عهده شماست که با بررسی محتوای سوالات هر گروه نامی برای آن عامل بیابید.

مثلا وقتی می خواهید عوامل بازدارنده افراد از شرکت در ورزش را تعیین کنید، شاید تعداد زیادی سوال طرح کنید مثلا ۸۰ سوال که هر یک در جهت هدف کلی شما یعنی عامل بازدارنده از شرکت در ورزش است، با تحلیل عاملی اکتشافی این پرسشنامه مثلا به ۴ گروه عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی و عوامل فردی  می تواند تقسیم شود و در زیر هر عامل تعداد زیادی سوال قرار گیرد. حالا تحلیل ۴ عامل بسیار آسان تر از تحلیل ۸۰ متغیر است.

  1. تحلیل عاملی تأییدی:در این روش شما پرسشنامه ای داریذ که از قبل برای تهیه آن عواملی را در ذهن داشته اید و بعد برای هر عامل تعدادی سوال طرح کرده اید که انتظار دارید مجموع پاسخهای سوالات تعیین شده برای هر عامل، وضعیت آن عامل را نشان دهد در اینجا تحلیل عامل تأییدی به شما می گوید که عوامل و سوالات آن تا چه حد با اهداف مورد نظر شما تطابق دارد و اینکه هر سوال تا چه حد مرتبط با عامل مورد نظر است. اگر عوامل و سوالات توسط تحلیل عاملی تأیید شوند یعنی اینکه پرسشنامه شما از نظر سازه نیز روایی دارد در غیر اینصورت سوالاتی که از روایی کمتری برخوردارند، حذف می شوند و دوباره تحلیل عاملی پرسشنامه بررسی می شود تا جایی که روایی سازه پرسشنامه تأیید شود و بتوان از آن به عنوان یک ابزار تحقیق استفاده کرد.

مثلا وقتی قرار است به بررسی عوامل تأثیر گذار بر ایجاد گرایش دانشجویان به ورزش را مورد بررسی قرار دهید، شاید از ابتدا عامل برنامه های ورزشی تلویزیون، استفاده از سایتهای ورزشی اینترنتی، تبلیغات محیطی، صحه گذاری ورزشکاران را به عنوان عوامل مهم در ایجاد گرایش به ورزش مورد توجه قرار دهید و در زیر هر عامل سوالاتی درج کنید که پاسخ به آن وضعیت عامل مورد نظر را تعیین می کند. در این حالت، تحلیل عاملی تإییدی کمک می کند تا  از مربوط بودن هر سوال به عامل مربوطه و روایی هر عامل مطمئن شویم.

با چه نرم افزاری می توان تحلیل عاملی را انجام داد؟

برای تحلیل عاملی اکتشافی می توان از نرم افزار SPSS استفاده کرد ولی برای تحلیل عاملی تأییدی باید از نرم افزار LISREL و یا با نصب نرم افزار AMOS بر SPSS به انجام محاسبات مربوط به این نوع تحلیل عاملی پرداخت.

برای ادامه به پستهای بعدی مراجعه کنید